Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Põllumajandusloomade kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Põllumajandusloomade kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 98/58/EÜ – põllumajandusloomade kaitse

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga sätestatakse üldeeskirjad, mis käsitlevad põllumajandusloomade kaitset, sõltumata nende liigist.
 • Need kehtivad põllumajandusloomade, sealhulgas kalade, roomajate või kahepaiksete suhtes, mida peetakse toidu, villa, naha või karusnaha tootmiseks või muudel põllumajanduslikel eesmärkidel.

PÕHIPUNKTID

 • Kõik ELi liikmesriigid on ratifitseerinud Euroopa konventsiooni põllumajandusloomade kaitse kohta. Selle peamistes artiklites käsitletakse nendele loomadele vastava peavarju, toidu ja hoolitsuse võimaldamist.
 • ELi riigid peavad EÜ õigusaktide koostamise ja rakendamise juures, eriti põllumajanduspoliitika valdkonnas, võtma arvesse nende loomaheaolunõudeid.

Loomad

Käesolevat direktiivi kohaldatakse loomade (sealhulgas kalad, roomajad ja kahepaiksed) suhtes, mida aretatakse või peetakse toidu, villa, naha või karusnaha pärast või muudel põllumajanduslikel eesmärkidel. Seda ei kohaldata:

 • metsloomade suhtes;
 • spordi- või kultuuriürituste (vaatemängud) jaoks peetavate loomade suhtes;
 • katse- või laboriloomade suhtes;
 • selgrootute loomade suhtes.

Lisateabe saamiseks konkreetsete loomakategooriate kohta vt ka:

Pidamistingimused

ELi riigid peavad heaks kiitma eeskirjad kindlustamaks, et loomaomanikud või -pidajad hoolitsevad oma loomade heaolu eest ja tagavad, et nendele loomadele ei põhjustata tarbetut valu, kannatusi ega vigastusi. Omandatud kogemuste ja teaduslike teadmiste põhjal on pidamistingimused seotud järgnevaga.

 • Personal: loomade eest hoolitseb piisavalt suur personal, kellel on asjakohased võimed, teadmised ja ametialane pädevus.
 • Kontroll: Kõiki loomi, keda peetakse loomapidamissüsteemides, kontrollitakse vähemalt üks kord päevas. Vigastatud või haige looma eest tuleb viivitamata asjakohaselt hoolitseda ning vajaduse korral isoleeritakse sobivasse kohta.
 • Dokumenteerimine: loomaomanik või -pidaja peab registrit igasuguse antud meditsiinilise ravi kohta, mida säilitatakse vähemalt kolm aastat.
 • Liikumisvabadus: igal loomal, kammitsas, aheldatud või vangistuses, peab olema piisavalt liikumisruumi ilma, et see põhjustaks talle tarbetuid kannatusi või vigastusi.
 • Ehitised ja ruumid: hoonete ehitamisel kasutatavad materjalid peavad olema hõlpsasti puhastatavad ja desinfitseeritavad. Õhuringlus, tolmutase, temperatuur ja suhteline õhuniiskus tuleb hoida vastuvõetaval tasemel. Ehitiste sees peetavaid loomi ei tohi pidada alalises pimeduses või alaliselt kunstliku valguse käes.
 • Automaat- või mehaanilised seadmed: looma tervise ja heaolu huvides hädavajalikke automaat- või mehaanilisi seadmeid tuleb kontrollida vähemalt üks kord päevas. Kunstliku õhutussüsteemi kasutamise korral tuleb tagada asjakohane varusüsteem, et tagada piisav õhuvahetus.
 • Sööt, vesi ja muud ained: loomade söödavalik peab olema tervislik ja asjakohane ning sööta tuleb anda piisavas koguses ja korrapäraste vaheaegadega. Loomale ei tohi manustada ühtegi muud ainet peale nende, mida antakse terapeutilisel või profülaktilisel eesmärgil või zootehnilisel otstarbel. Lisaks peavad söötmis- ja jootmisseadmed minimeerima saasteohtu.
 • Looma keha moonutamine: kohaldatakse looma keha moonutamist käsitlevaid riiklikke eeskirju.
 • Aretusmeetodid: aretusmeetodeid, mis põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada välja arvatud juhul, kui nende mõju on minimaalne, hetkeline või on selgesõnaliselt lubatud riigi ametiasutuste poolt. Ühtegi looma ei tohi pidada põllumajandusettevõttes, kui see kahjustab tema tervist või heaolu.

Kontroll

ELi riigid peavad astuma vajalikke samme tagamaks, et pädevad riiklikud asutused teostavad kontrolli. Nad peavad kõnealuse kontrolli kohta aru andma Euroopa Komisjonile, kes kasutab aruandeid kontrolli ühtlustamise ettepanekute koostamiseks.

Hindamine ja rakendamine

Komisjon peab iga viie aasta järel esitama nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta ning vajaduse korral ettepanekud olukorra parendamiseks. Nõukogu kiidab selle aruande heaks kvalifitseeritud häälteenamusega.

ELi riigid võivad säilitada või kehtestada karmimad sätted.

Ametliku kontrolli määrus

Määrus (EL) 2017/625, ELi uue õigusaktiga inimtoidu ja loomasööda ametliku kontrolli kohta muudetakse direktiivi teatavaid vähem olulisi tehnilisi üksikasju. Neid muudatusi kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. aastast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 8. augustist 1998. aastast. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 31. detsembriks 1999. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset (EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23–27)

Direktiivi 98/58/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Määruse (EL) 2017/625 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 14. novembri 2006. aasta otsus 2006/778/EÜ teatavaid põllumajandusloomi pidavate tootmisettevõtete kontrollimise käigus teabe kogumise miinimumnõuete kohta (ELT L 314, 15.11.2006, lk 39–47)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 13.11.2017

Top