Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toiduga kokku puutuvad materjalid ja esemed – head tootmistavad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toiduga kokku puutuvad materjalid ja esemed – head tootmistavad

KOKKUVÕTE:

komisjoni määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega sätestatakse toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemete head tootmistavad*.

PÕHIPUNKTID

 • Õigusakti kohaldatakse materjalide ja esemetega seotud sektorite ning materjalide ja esemete kõigi valmistamis-, töötlemis- ning turustamisetappide suhtes.
 • Ettevõtted peavad:
  • järgima häid tootmistavasid;
  • kehtestama tõhusa ja dokumenteeritud kvaliteedi tagamise süsteemi* ning seda rakendama ja järgima;
  • kehtestama ja säilitama tõhusa kvaliteedikontrollisüsteemi;
  • pidama ja säilitama paberil või elektroonilisel kujul asjakohast dokumentatsiooni üksiktoote ja mitmesuguste tootmisetappide ohutuse tagamiseks vajalike spetsifikatsioonide, tootmiseeskirjade ja töötlemise kohta.
 • Head tootmistavad hõlmavad mahuteid, pakendeid, paberit, pappi, trükivärvi, liimi jms materjale/esemeid, mis võivad puutuda kokku toiduga.
 • Kvaliteedi tagamise süsteemides võetakse arvesse:
  • personali teadmisi ja oskusi ning tootmishoonete ja seadmete korraldust;
  • ettevõtte suurust, et ei tekiks üleliigset koormust.
 • Kvaliteedikontrollisüsteemid hõlmavad:
  • heade tootmistavade rakendamise jälgimist ning
  • kehtivatele standarditele mittevastavate meetmete väljaselgitamist ja parandamist.
 • Muudatusega (määrus (EÜ) nr 282/2008) sätestatakse kindel kvaliteedi tagamise süsteem seoses toiduga kokku puutuvate ringlussevõetud plastist materjalide ja esemetega.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. augustist 2008.

PÕHIMÕISTED

* Head tootmistavad – kvaliteedi tagamise need aspektid, mis kindlustavad, et materjalid ja esemed vastavad kvaliteedistandarditele, ei ohusta inimeste tervist ega põhjusta vastuvõetamatuid muutusi toidu koostises.

* Kvaliteedi tagamise süsteem – organiseeritud ja dokumenteeritud kord, millega tagatakse materjalide ja esemete vastavus kvaliteedinõuetele.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 2023/2006 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete heade tootmistavade kohta (ELT L 384, 29.12.2006, lk 75–78)

Määruse (EÜ) nr 2023/2006 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 02.05.2016

Top