Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomasööda ohutuse tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomasööda ohutuse tagamine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse soovimatute ainete ja toodete* (saasteainete) piirnormid ELi turul saadaolevas (sealhulgas imporditud) loomasöödas.

Sellega piiratakse ohtu, et loomasööt võib saastuda ainete ja toodetega, mis on mürgised või kahjustavad toodangut.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiivi kohaldatakse kõigi loomasöödaks mõeldud toodete, sealhulgas sööda toorainete, lisaainete ja täiendsöötade suhtes.

Direktiivis sätestatakse soovimatute ainete loetelu ja määratakse kindlaks nende ainete piirväärtused, mille ületamine loomasöödas on keelatud (I lisa).

Muu hulgas sisaldab loetelu teatavaid raskmetalle (nt plii ja kaadmium), dioksiini ja mõningaid pestitsiide. Seda ajakohastatakse korrapäraselt, pidades silmas teadus- ja tehnikaalaseid teadmisi.

Juurdlused

Nende piirnormide ületamisel peavad ELi riigid – koostöös asjaomaste ettevõtetega – viima läbi juurdluse, et selgitada välja ainete allikad. Juurdluse tulemustest ja soovimatute ainete kõrvaldamiseks või nende sisalduse vähendamiseks võetud meetmetest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni.

Segud

Pettuse vältimiseks keelatakse segada (lahjendamise eesmärgil) tooteid, mis sisaldavad piirnormidest rohkem soovimatuid aineid.

Ajutised meetmed

Kui ELi riik suudab tõendada, et mõne aine puhul kehtestatud piirnorm võib kujutada ohtu loomade või inimeste tervisele või keskkonnale, võib see riik ajutiselt kehtestada rangemad piirnormid, kuni nõukogu või komisjon võtab vastu otsuse. Kõnealune riik peab tagama otsuse avalikustamise.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 30. mail 2002. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. maiks 2003.

TAUST

Loomasöödad. Soovimatud ained

PÕHIMÕISTED

* Soovimatu aine – aine või toode, välja arvatud nakkusetekitajad, mida leidub loomasöödaks mõeldud tootes ja/või selle pinnal ja mis ohustab potentsiaalselt loomade või inimeste tervist või keskkonda või võib mõjutada halvasti loomakasvatustoodangut.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta – nõukogu avaldus (ELT L 140, 30.5.2002, lk 10–22)

Direktiivi 2002/32/EÜ ja selle lisade kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprill 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1–141). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 04.01.2016

Top