Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Munakanade kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Munakanade kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/74/EÜ – munakanade kaitse miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega kehtestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded. Direktiivi ei kohaldata tootmisettevõtete suhtes, kus on vähem kui 350 munakana või kus kasvatatakse tõumunakanu.
 • Munakanade pidamine peab vastama direktiivis 98/58/EÜ (milles käsitletakse põllumajandusloomade kaitset) ja nimetatud direktiivi lisas sätestatud asjakohastele eeskirjadele.

PÕHIPUNKTID

Alternatiivsüsteemid

Alates 1. jaanuarist 2002. aastast peavad kõik käesolevas peatükis nimetatud uued või ümberehitatud pidamissüsteemid ning esimest korda kasutuselevõetavad süsteemid vastama vähemalt järgmistele nõuetele:

 • kõik süsteemid tuleb varustada:
  • kas söödaliinidega (serva pikkus linnu kohta on vähemalt 10 cm) või ringsööturitega (serva pikkus linnu kohta on vähemalt 4 cm),
  • kas jooksva veega joogirennidega (serva pikkus linnu kohta on 2,5 cm) või jooksva veega ringjooturiga (serva pikkus linnu kohta on 1 cm),
  • vähemalt ühe pesaga iga seitsme kana kohta,
  • asjakohaste õrtega (vähemalt 15 cm iga kana jaoks),
  • ja vähemalt 250 cm2 allapanualaga linnu kohta;
 • rajatiste põrandad peavad toetama linnu jalgade iga ettepoole suunatud küünt;
 • spetsiaalsed eeskirjad pidamissüsteemide kohta võimaldavad kanadel vabalt liikuda ja/või õues liikuda;
 • loomkoormus ei tohi olla suurem kui üheksa munakana 1 m2 kasutusala kohta (kui kasutusala vastab kasutuspindalale, lubatakse siiski kuni 31. detsembrini 2011 loomkoormust 12 kana 1 m2 kasutusala kohta nende tootmisettevõtete puhul, kes seda süsteemi kohaldavad 3. augustil 1999).

ELi riigid peavad tagama, et neid nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Täiustamata puurides pidamine

 • Alates 1. jaanuarist 2003 peavad kõik täiustamata puurid vastama järgmistele nõuetele:
  • iga munakana jaoks peab olema vabalt kasutada vähemalt 550 cm2;
  • puuris peab olema vabalt kasutatav söötur (pikkus vähemalt 10 cm, mis on korrutatud puuris olevate kanade arvuga);
  • igas puuris peab olema vastav jootmissüsteem;
  • puurid peavad olema vähemalt 40 cm kõrgused vähemalt 65% ulatuses puuripinnast ega tohi üheski punktis olla madalamad kui 35 cm;
  • puuride põrandad peavad olema ehitatud nii, et nad toetaksid linnu mõlema jala küünt. kaldega põranda puhul ei tohi kalle ületada 14 % või 8°, välja arvatud juhul, kui ei kasutata traatvõrku;
  • puurid peavad olema varustatud sobiva küüsi kulutava materjaliga.
 • Alates 1. jaanuarist 2003 ei tohi täiustamata puure ehitada ega esimest korda kasutusele võtta. Seda liiki pidamissüsteem on keelatud alates 1. jaanuarist 2012.

Täiustatud puurides pidamine

Alates 1. jaanuarist 2002 peavad kõik täiustatud puurid vastama järgmistele nõuetele:

 • igal munakanal peab olema:
  • vähemalt 750 cm2 puuripinda,
  • pesa,
  • allapanu nokkimise ja siblimise võimaldamiseks,
  • asjakohased õrred, millel on ruumi vähemalt 15 cm;
 • puuris peab olema vabalt kasutatav söötur. Selle pikkus peab olema vähemalt 12 cm, mis on korrutatud puuris olevate kanade arvuga;
 • igas puuris peab olema vastav jootmissüsteem;
 • puurikorruste vahel peab olema 90 cm miinimumlaiusega käik ning hoone põranda ja alumiste puurikorruste vahel peab olema vähemalt 35 cm kõrgune ruum;
 • puurid peavad olema varustatud sobiva küüsi kulutava materjaliga.

Lõppeeskirjad

 • ELi riikide pädevad asutused peavad registreerima direktiiviga hõlmatud tootmisettevõtted ning andma neile eraldusnumbri, mis võimaldab kindlaks teha inimtoiduks ettenähtud turuleviidud munade päritolu.
 • ELi riigid peavad tagama, et kontroll toimub pädeva asutuse vastutusel direktiivi eeskirjade järgimise üle. Nad peavad esitama Euroopa Komisjonile aruande kontrolli kohta, kes seejärel teavitab alalist taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteed.
 • Komisjoni veterinaareksperdid võivad koos pädevate asutustega teha kohapealset kontrolli. Kontrolli tulemusi arutatakse pädevate asutustega, kes seejärel võtavad kõik meetmed, mis osutuvad kontrolli tulemuste puhul vajalikuks.
 • ELi riigid võivad oma territooriumil säilitada või kohaldada käesoleva direktiiviga sätestatutest rangemaid sätteid.

Ametliku kontrolli määrus

Määrus (EL) 2017/625, ELi uue õigusaktiga inimtoidu ja loomasööda ametliku kontrolli kohta muudetakse direktiivi teatavaid vähem olulisi tehnilisi üksikasju. Neid muudatusi kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. aastast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda on kohaldatud alates 3. augustist 1999. aastast. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 1. jaanuariks 2002. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53–57)

Direktiivi 1999/74/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 30. jaanuari 2002. aasta direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.1.2002, lk 44–46)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 05.09.2017

Top