Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veise- ja vasikaliha märgistamine ja identifitseerimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veise- ja vasikaliha märgistamine ja identifitseerimine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1760/2000 – veise- ja vasikalihatoodete märgistamise ja identifitseerimise süsteem

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega nõutakse, et igal ELi riigil peab olema veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteem. Muu hulgas kohustuslikku märgistamist hõlmavate eeskirjade eesmärk on tagada haiguste tõrje ning võimaldada veise- ja vasikaliha teekonna jälgimist kogu toiduahelas.

PÕHIPUNKTID

Igal loomal, sealhulgas imporditud veistel, peab olema mõlemas kõrvas kõrvamärk, mille abil on võimalik loom identifitseerida ja selgitada välja tema sünnikoht.

ELi riigid peavad looma andmebaasi, mis sisaldab andmeid kõigi veiste ja nende liikumise kohta.

Igale loomale antakse pass kahe nädala jooksul alates sünnist või importimisest. See peab vedamise ajal alati loomaga kaasas olema ja tuleb looma surma korral tagastada.

Iga põllumajandustootja peab pidama ajakohastatud registrit ning teatama asjaomastele asutustele 3–7 päeva jooksul kõigist sündidest, surmadest ja loomade liikumisest. Andmed peavad olema kättesaadavad kuni kolm aastat.

ELis müüdava veise- ja vasikaliha märgistusel peab olema viitekood, mille abil on võimalik teha kindlaks liha päritolu ning looma tapakoha andmed.

Alates 1. jaanuarist 2002 on märgistusel kirjas ka looma sünniriik ning nuumamis- ja tapakoht.

Märgistus võib sisaldada müüdava liha kohta vabatahtlikku lisateavet, kuid selle sõnastuse peab siseriiklik pädev asutus eelnevalt heaks kiitma.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 14. augustil 2000.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 204, 11.8.2000, lk 1–10)

Määruse (EÜ) nr 1760/2000 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 18. jaanuari 2006. aasta otsus 2006/28/EÜ teatavatele veistele kõrvamärkide kinnitamise maksimumtähtaja pikendamise kohta (ELT L 19, 24.1.2006, lk 32 ja 33)

Komisjoni 27. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 644/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1760/2000 sätestatud heakskiidetud loomakasvatusettevõtetes kultuuri- ja ajalooga seotud eesmärkidel peetavate veiste identifitseerimise erisüsteemi lubamise kohta (ELT L 107, 28.4.2005, lk 18 ja 19)

Komisjoni 20. augusti 2001. aasta otsus 2001/672/EÜ, millega kehtestatakse erieeskirjad, mida kohaldatakse suveperioodil mägipiirkondades karjatatavate veiste liikumise suhtes (EÜT L 235, 4.9.2001, lk 23–25). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 29.11.2015

Top