Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomsed saadused – inimeste ja loomade tervise kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomsed saadused – inimeste ja loomade tervise kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/118/EMÜ – teatavate toodete ELi-sisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomade ja inimeste tervishoiunõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivi eesmärk on kaitsta loomade ja inimeste tervist, sätestades nõuded kõigi selliste inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste kaubanduse ja importimise korral, mida ei ole konkreetselt käsitletud värske liha ja lihatoodetega seotud õigusaktides.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivis antakse ülevaade inimtoiduks ettenähtud mitmesugustele määratlemata loomsetele saadustele kohaldatavatest eeskirjadest, sealhulgas vorstisooled (valmistatakse sageli loomasoolte kihist), kondid, rasvad, veretooted ja töödeldud loomsed valgud.
 • Mis tahes uue loomse saadusega kauplemise või impordi korral peab selleks olema Euroopa Liidu (EL) luba ning asjakohasel juhul tuleb järgida Euroopa Toiduohutusameti seisukohta.
 • Kaubandusliku otstarbega tooted peavad pärinema ELi riigis registreeritud heakskiidetud ettevõtetest, tagades vastavuse toodete järelevalve ja jälgimise eeskirjadele.
 • Importida tohib ainult tooteid, mis vastavad järgmistele nõuetele:
  • tooted peavad pärinema heakskiidetud riigist, kus kehtivad vähemalt ELi tervishoiunõuetega võrdväärsed nõuded;
  • tooted peavad pärinema heakskiidetud ettevõtetest ja neil peab olema tagatud vastavus ELi tervishoiunõuetega võrdväärsetele nõuetele;
  • spetsiaalselt ettenähtud juhtudel peab neile olema lisatud veterinaar- või tervishoiusertifikaat;
  • võidakse kehtestada ka täiendavaid erinõudeid, eelkõige ELi kaitsmiseks teatud eksootiliste haiguste või inimesele edasikanduvate haiguste eest.

Direktiivis antakse muuhulgas ülevaade konkreetsetest eeskirjadest, mis käsitlevad järgmist.

 • Loomasooled. Need peavad olema pärit heakskiidetud ettevõtetest ning puhastatud, kaabitud ja seejärel kas soolatud, pleegitatud või kuivatatud. Samuti peab olema võetud meetmeid soolte saastumise vältimiseks.
 • Kondid, sarved, kabjad ja sõrad (ning neist valmistatud tooted), välja arvatud kondijahu. Loomatervishoiunõuded vastavad üldiselt värskele lihale esitatavatele nõuetele.
 • Töödeldud loomsed valgud . Importimisel peaksid saadetiste sihtriigis olema võetud salmonellaproovid ja neid tuleb piiripunktis pisteliselt kontrollida.
 • Kariloomade ja kodulindude veri ja veretooted. Kaubanduse ja importimise korral kohaldatavad loomatervishoiunõuded vastavad üldiselt värskele lihale esitatavatele nõuetele.
 • Seapekk ja sulatatud rasvad. Need peavad olema kuumtöödeldud ja pakitud uutesse mahutitesse.

Käesolev direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) nr 2016/429 alates 20. aprillist 2021 (vt seonduvad õigusaktid).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. jaanuarist 1993. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1994 (välja arvatud artikli 12 lõike 2 ja artikli 17 täitmiseks vajalikud õigusnormid, mille tähtaeg oli 1. jaanuar 1993).

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/118/EMÜ, millega sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomade ja inimeste tervishoiunõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja patogeenide puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid (EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49–68)

Direktiivi 92/118/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 29. juuni 1994. aasta otsus 94/453/EÜ, millega muudetakse või tunnistatakse kehtetuks mõningad üksikasjalikud eeskirjad seoses loomatervishoiu ja tervisekaitse nõuetega, mis kehtivad teatavate elusloomade ja loomsete saaduste impordil Austriast, Soomest, Norrast ja Rootsist vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule (EÜT L 187, 22.7.1994, lk 11–13)

Komisjoni 28. novembri 1994. aasta otsus 94/775/EÜ, millega muudetakse otsuseid 94/143/EÜ, 94/187/EÜ, 94/309/EÜ, 94/344/EÜ, 94/446/EÜ ja 94/435/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ja sertifikaadid teatavate nõukogu direktiiviga 92/118/EMÜ hõlmatud toodete importimiseks (EÜT L 310, 3.12.1994, lk 77–78)

Komisjoni 25. märtsi 1997. aasta otsus 97/199/EÜ, milles sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid hermeetiliselt suletud pakendites lemmikloomatoidu importimiseks teatavatest kolmandatest riikidest, kus kasutatakse alternatiivseid kuumtöötlemissüsteeme, ning muudetakse otsust 94/309/EÜ (EÜT L 84, 26.3.1997, lk 44–48)

Komisjoni 31. oktoobri 2003. aasta otsus 2003/779/EÜ, millega sätestatakse loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid loomasoolte impordil kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri C(2003) 3988 all) (ELT L 285, 1.11.2003, lk 38–41)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 9. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 119/2009, milles sätestatakse selliste kolmandate riikide või nende osade loetelu, millest võib importida ühendusse või vedada läbi ühenduse looduslike jäneslaste, teatavate looduslike maismaaimetajate ja tehistingimustes peetavate küülikute liha, ning veterinaarsertifikaatide nõuded (ELT L 39, 10.2.2009, lk 12–28)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 20. märtsi 2014. aasta rakendusotsus 2014/160/EL, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsuse 95/408/EÜ alusel vastuvõetud loetelud kolmandate riikide ettevõtjate kohta, kellelt liikmesriigid lubavad importida teatavaid loomset päritolu tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1742 all) (ELT L 87, 22.3.2014, lk 104–108)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/759, millega koostatakse loetelud kolmandatest riikidest, kolmandate riikide osadest ja territooriumidest, millest liikmesriigid peavad lubama liitu tuua teatavaid inimtoiduks ettenähtud loomseid saadusi, kehtestatakse sertifikaatide nõuded, muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2003/812/EÜ (ELT L 126, 14.5.2016, lk 13–62)

Viimati muudetud: 23.01.2017

Top