Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomsete saadustega kauplemine ELi riikide vahel – veterinaarkontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomsete saadustega kauplemine ELi riikide vahel – veterinaarkontroll

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 89/662/EMÜ – veterinaarkontrollid ELi-siseses kaubanduses

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega sätestatakse Euroopa Liidu (EL) riikides kohaldatavad eeskirjad ELi imporditavate ja ELi riikide vahel kaubeldavate loomsete saaduste veterinaarkontrolli kohta.
 • Lõppeesmärk on tagada kontrolli läbiviimine ainult lähteriigis, mitte ELi sisepiiridel ega sihtkohas.

PÕHIPUNKTID

ELi riigid peavad tagama, et müügiks ettenähtud loomsed saadused on kontrollitud ja sildistatud ELi eeskirjade kohaselt kõnealuse sihtkoha jaoks ja nendega on kaasas asjakohane terviseohutuse sertifikaat.

Kui tooted on ette nähtud eksportimiseks kolmandasse riiki, peab vedu jääma tollijärelevalve alla kuni ELi territooriumilt lahkumise punktini.

ELi riigid peavad tagama, et sadamates, lennujaamades ja piiripunktides võetakse kolmandatest riikidest imporditud toodete kontrolli käigus järgmised meetmed:

 • kontrollitakse dokumentaalselt toodete päritolu;
 • tooted saadetakse tollijärelevalve all veterinaarkontrolliks kontrollpunktidesse.

Kontrollid päritolukohas

Lähtekohaks olevad ELi riigid peavad tagama ettevõtjatepoolse veterinaarnõuete täitmise toodete kõikides tootmise, ladustamise, turustamise ja transpordi etappides.

Lisaks sellele karistab ELi kuuluv päritoluriik mis tahes rikkumiste eest, eriti juhul, kui leitakse, et dokumendid ei vasta toodete tegelikule seisundile või tooted ei vasta tervishoiueeskirjadele.

Kontrollimine sihtkohta saabumisel

 • Sihtkohaks olev ELi riik peab viima läbi järgmisi kontrolle:
  • pistelist kontrolli või võtma proove, et teha kindlaks, kas veterinaarnõuded on täidetud;
  • kontrolli veo käigus või sihtkohaks oleval territooriumil, kui on alust kahtlustada rikkumist.
 • Sihtkohaks olev ELi riik võib nõuda, et müüja järgiks päritoluriigis sihtriigi riigisiseseid eeskirju. Sätestatakse eeskirjad müüjatele, mille kohaselt peavad nad kontrollima menetlusi kolmandatest riikidest pärit saaduste ELi sisenemise kohas. Samuti sätestatakse menetlused, mida kohaldatakse juhul, kui kontrolli käigus avastatakse eeskirjade rikkumine või tõsine oht loomade või inimeste tervisele.
 • Koos nõukogu direktiiviga 91/496/EMÜ hõlmab siinne direktiiv meetmeid, mida rakendatakse loomadelt inimestele kanduda võiva haiguse või muude probleemide puhul, mis võivad kujutada tõsist ohtu loomade või inimeste tervisele. ELi-sisese kaubanduse puhul vastutab nende meetmete eest eelkõige päritoluriik.
 • Euroopa Komisjon võib loomsete saaduste impordi kolmandatest riikidest ettevaatusabinõuna keelata või kehtestada eritingimused, kui see kujutab tõsist riski looma- ja rahvatervisele.
 • Direktiiviga 91/496/EMÜ muudetakse ka piiripunktides rakendatavaid menetlusi. Samuti nõutakse selles, et komisjon peab kasutusele võtma andmeid töötleva arvutisüsteemi, mis ühendab piirikontrolli veterinaarametitega.
 • Nõukogu direktiiviga 92/67/EMÜ muudetakse ELi-sisese kaubanduse eeskirju seoses siseturu väljakujundamisega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 22. detsembrist 1989. ELi riigid pidid selle oma riigisisestesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 1992, välja arvatud Kreeka, kes pidi seda tegema 31. detsembriks 1992.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiiv 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega (EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13–22)

Direktiivi 89/662/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Siinsel konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 12.09.2016

Top