Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võistlushobused ja -eeslid – kauplemise eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võistlushobused ja -eeslid – kauplemise eeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 90/428/EMÜ võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Direktiiviga sätestatakse eeskirjad võistlushobuste, st kodustatud hobuslaste, eeslite või nende ristandite (muulade või hobueeslite) ELi-sisese kaubanduse kohta.
  • Nende eeskirjade eesmärk on ELi riikide võistlustele pääsemise tingimuste erinevuste kaotamise teel kõrvaldada hobuslastega kauplemist takistavad tõkked.

PÕHIPUNKTID

Käesoleva direktiiviga sätestatakse võistlushobustega kauplemise ja nende ELis toimuvatel võistlustel osalemise tingimused.

Võistluse liik

„Võistlus” tähendab mis tahes ratsavõistlust, sh hobuste võidusõite, takistussõitu, kolmevõistlust, koolisõitu, kaarikusõitu ja demonstratsioonklassi.

Osalemine võistlustel

Võistluseeskirjad ei tohi tekitada diskrimineerimist ELi hobuste päritolu- või registreerimiskoha alusel. Täpsemalt tuleb kõigi ELi riikide hobuslasi kohelda võrdselt seoses:

  • võistlusele registreerimise nõuetega;
  • võistluse hindamisega;
  • võistlusel laekuva võimaliku auhinnaraha või tuludega.

Samas ei takista see kohustus korraldamast:

  • võistlusi, mis on mõeldud teatavas tõuraamatus registreeritud hobustele tõu parandamiseks;
  • piirkondlikke võistlusi hobuste valimiseks;
  • ajaloolisi või traditsioonilisi üritusi.

ELi riigid võivad auhinnarahast või tuludest teatava osa eraldada tõuaretuse tagamiseks, arendamiseks ja parandamiseks riigis, kus võistlus toimus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 17. juulist 1990. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 1991.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/428/EMÜ võistlushobustega kauplemise ja võistlustel osalemise tingimuste kohta (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 60–61)

Direktiivi 90/428/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 26. märtsi 1992. aasta otsus 92/216/EMÜ nõukogu direktiivi 90/428/EMÜ artikli 4 lõikes 2 nimetatud hobustele korraldatavaid võistlusi käsitlevate andmete kogumise kohta (EÜT L 104, 22.4.1992, lk 77)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.07.2016

Top