Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hobused (sperma, munarakud ja embrüod) – ELi-sisene kaubandus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hobused (sperma, munarakud ja embrüod) – ELi-sisene kaubandus

KOKKUVÕTE:

direktiiv 90/427/EMÜ – hobuslaste ELi-sisese kaubanduse zootehnilised ja genealoogilised tingimused

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga ühtlustatakse zootehnilisi* ja genealoogilisi tingimusi, mille alusel toimub hobuste (sealhulgas kõik hobuslaste* sugukonda kuuluvad loomad) ning nende sperma, munarakkude ja embrüote sissetoomine Euroopa Liitu ja ELis müümine.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaselt tuleb hobused registreerida ja identifitseerida ning kehtestada genealoogilised eeskirjad. Sellega tehakse Euroopa Komisjonile ülesandeks

hobuste identifitseerimise kriteeriumide kindlaksmääramine;

tõuraamatuid* pidavate organisatsioonide tunnustamine;

hobuste kandmine tõuraamatusse.

ELi-sisese kaubanduse korral tuleb lähteriigis registreeritud hobused kanda sihtriigi tõuraamatusse sama nime all.

Iga ELi riik peab ajakohastama tõuraamatuid haldavate organisatsioonide loetelu ja levitama seda loetelu teistes ELi riikides.

Samuti käsitletakse direktiivis zootehnilisi eeskirju. Näiteks peab komisjon määrama kindlaks registreeritud tõuhobuste suhtes kohaldatavad üldeeskirjad ja jõudluse kontrollimise meetodid. Lisaks peavad ELi riigid tagama, et hobuste (või sperma, munarakkude ja embrüote) ostmisel või müümisel on nendega kaasas päritolu- ja identifitseerimissertifikaat.

ELis ei tohi hobustega kauplemist keelata ega piirata zootehnilistel või genealoogilistel põhjustel.

Hobuste sperma, munarakkude ja embrüote üldised tervisekaitsenõuded on ühtlustatud direktiiviga 92/65/EMÜ, milles sätestatakse ka seemendus- ja embrüojaamade heakskiitmise eeskirjad.

Määrusega (EL) 2015/262 luuakse ELi dokumenteerimis- ja identifitseerimiseeskirjade tugevdamiseks hobusepassi süsteem.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 4. juulil 1990. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. juuliks 1991.

TAUST

Hobuslaste import ja liidusisene kaubandus

PÕHIMÕISTED

* Hobuslased – hobuslaste sugukonda kuuluvad loomad, sealhulgas hobused, eeslid, sebrad ja ristandid.

* Zootehniline – loomakasvatustehnoloogiaga, sealhulgas kodustamise ja aretusega seonduv.

* Tõuraamat – raamat või muu andmekandja, milles on kirjas registrisse kantud hobused ja nende teadaolevad eellased.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/427/EMÜ zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta ühendusesisesel kauplemisel hobuslastega (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 55–59)

Direktiivi 90/427/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 11. juuni 1992. aasta otsus 92/353/EMÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute tunnustamise kriteeriumid (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 63–65)

Komisjoni 11. juuni 1992. aasta otsus 92/354/EMÜ, milles sätestatakse teatavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid pidavate või asutavate organisatsioonide ja ühingute vahelise kooskõlastamise tagamise eeskirjad (EÜT L 192, 11.7.1992, lk 66)

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54–72). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 10. jaanuari 1996. aasta otsus 96/78/EÜ, milles sätestatakse tõuaretuseks ettenähtud hobuslaste tõuraamatusse kandmise kriteeriumid (EÜT L 19, 25.1.1996, lk 39–40)

Komisjoni 12. jaanuari 1996. aasta otsus 96/79/EÜ, milles sätestatakse registreeritud hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote tõutunnistused (EÜT L 19, 25.1.1996, lk 41–49)

Komisjoni 17. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) (ELT L 59, 3.3.2015, lk 1–53)

Viimati muudetud: 27.11.2015

Top