Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Töötlemata ja kuumtöödeldud piima tervisekriteeriumid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Töötlemata ja kuumtöödeldud piima tervisekriteeriumid

 

KOKKUVÕTE

Euroopa Liit (EL) sätestab tervisekriteeriumid, mida kohaldatakse ELi-sisesel kuumtöödeldud piimaga (pastöriseeritud piim, kõrgkuumutatud pulbripiim või steriliseeritud piim) kauplemisel.

MIS ON ÕIGUSAKTIDE EESMÄRK?

Direktiiv 89/384/EMÜ

Direktiivis kirjeldatakse protseduure, mille abil kontrollitakse töötlemisettevõttesse, kogumis- või standardimispunkti toimetatud töötlemata piima külmumistemperatuuri. Iga põllumajandusettevõtte töötlemata piima tuleb pisteliste proovide põhjal korrapäraselt kontrollida.

Kui kontrolli tulemused kinnitavad, et vett ei ole lisatud, võidakse kõnealust töötlemata piima kasutada kuumtöödeldud piima tootmiseks. Vastasel korral tuleb teostada täiendav kontrollimine ja kui kahtlus leiab kinnitust, tuleb piim turult kõrvaldada.

Otsus 92/608/EMÜ

Otsusega sätestatakse inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud piima analüüsi- ja kontrollmeetodid.

Selles kirjeldatakse analüüsi ja kontrolli standardmeetodite rakendamist, usaldusväärsuse kriteeriumite kindlaksmääramist ja proovide võtmist.

Otseselt inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud piima analüüsi- ja kontrollmeetoditega määratakse toote:

kuivaine üldsisaldus;

rasvasisaldus;

rasvavaba kuivaine (st laktoosi, valgu, mineraalainete, hapete ja ensüümide) üldsisaldus;

lämmastiku üldsisaldus;

valgusisaldus;

erikaal.

MIS AJAST ÕIGUSAKTE KOHALDATAKSE?

Nõukogu direktiiv 89/384/EMÜ: 26. juunist 1989.

Nõukogu otsus 92/608/EMÜ: 31. detsembrist 1992.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. juuni 1989. aasta direktiiv 89/384/EMÜ, milles sätestatakse üksikasjalik kontrollikord, et tagada vastavus töötlemata piima külmumistemperatuurile, mis on ette nähtud direktiivi 85/397/EMÜ A lisaga (EÜT L 181, 28.6.1989, lk 50)

Nõukogu 14. novembri 1992. aasta otsus 92/608/EMÜ, millega sätestatakse otseselt inimtoiduks ettenähtud kuumtöödeldud piima analüüsi- ja kontrollmeetodid (EÜT L 407, 31.12.1992, lk 29–46)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55–205)

Määruse (EÜ) nr 853/2004 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 6. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1664/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2074/2005 seoses rakendusmeetmetega teatavate inimtoiduks ettenähtud loomsete toodete suhtes ning tunnistatakse kehtetuks teatavad rakendusmeetmed (ELT L 320, 18.11.2006, lk 13–45)

Viimati muudetud: 26.10.2015

Top