Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomahaigustest teatamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomahaigustest teatamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiivis on loetletud nakkuslikud loomahaigused (maismaa- ja vesiviljelusloomadel*), millest tuleb teatada, kuna on oht, et need võivad levida Euroopa Liidu (EL) riikide vahelise kaubanduse tõttu.
 • Direktiivis on kindlaks määratud nendest haigustest kiire teavitamise meetod, et haiguste arengut oleks võimalik jälgida.
 • Kõnealune teavitamine võimaldab ELi õigusaktides sätestatud eri kaitsemeetmete kiiret rakendamist.

PÕHIPUNKTID

 • Teatavate nakkavate loomahaiguste leviku ennetamiseks peavad ELi riigid teavitama Euroopa Komisjoni:
  • direktiivi I lisas loetletud mis tahes haiguse koldest*;
  • nende haiguste puhkemise tõttu kehtestatud piirangute kõrvaldamisest pärast viimase haiguskolde likvideerimist.
 • ELi riigid peavad:
  • 24 tunni jooksul teavitama komisjoni ja teisi ELi riike nii esmasest haiguskoldest* kui ka piirangute kõrvaldamisest pärast viimase haiguskolde likvideerimist;
  • iga nädala esimesel tööpäeval teavitama komisjoni kõikidest nende territooriumil kindlaks tehtud teisestest haiguskolletest*. Komisjon edastab selle teabe iga ELi riigi peaveterinaartalitusele.
 • Komisjoni abistab töös alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee.

Kehtetuks tunnistamine

Käesolev direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 21. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 23. detsembrist 1982. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1984.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Vesiviljelus: kalade, karpide, veetaimede, vetikate jne viljelemine.

Haiguskolle: ELi territooriumil paiknev majand või koht, kus loomi hoitakse koos ja kus on ametlikult konstateeritud üks või mitu haigusjuhtu.

Esmane haiguskolle: igasugune haiguskolle, mis ei ole seotud eelmise haiguskoldega ELi riigi samas piirkonnas, või esmakordne haiguskolle sama ELi riigi mõnes teises piirkonnas.

Teisene haiguskolle: esmasele haiguskoldele järgnev haiguskolle juba nakatunud piirkonnas.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 21. detsembri 1982. aasta direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaigustest teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58–62)

Direktiivi 82/894/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 28. veebruari 2007. aasta otsus 2007/142/EÜ, millega luuakse ühenduse veterinaariaalane hädaabirühm, kes aitab komisjoni liikmesriikide ja kolmandate riikide toetamisel teatavate loomahaigustega seotud veterinaarküsimustes (ELT L 62, 1.3.2007, lk 27–29)

Komisjoni 1. märtsi 2005. aasta otsus 2005/176/EÜ, milles sätestatakse loomahaigustest teatamise kodeeritud vorm ja koodid vastavalt nõukogu direktiivile 82/894/EMÜ (ELT L 59, 5.3.2005, lk 40–41)

Viimati muudetud: 06.12.2016

Top