Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus Newcastle’i haiguse vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus Newcastle’i haiguse vastu

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/66/EMÜ – ELi meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Newcastle’i haigus on kodu- ja muudel lindudel esinev ülimalt nakkusohtlik taud, mis mõjutab eelkõige munade tootmist ning millel on tõsised sotsiaalmajanduslikud tagajärjed. Direktiivi eesmärk on määrata kindlaks Euroopa Liidu (EL) riikide meetmed taudipuhangu kahtluse ja sellele kinnituse saamise korral.

PÕHIPUNKTID

 • Direktiivi kohaldatakse kodulindude ja teiste kodulindudena peetavate lindude, sealhulgas kirjatuvide suhtes.
 • Kui ettevõttes asuvate lindude puhul kahtlustatakse Newcastle’i haigusega nakatumist või saastumist, tuleb viivitamata teavitada asjaomaseid ametiasutusi, seada ettevõte ametliku järelevalve alla ja võtta tarvitusele järgmised meetmed:
  • asjaomased kodulinnud peavad olema eraldatud ega tohi puutuda kokku teiste kodulindudega;
  • inimeste, sõidukite, loomade, linnuliha, munade, sööda, jäätmete, varustuse vms, mis võib põhjustada taudi levikut, liikumine ilma loata on keelatud;
  • lindude majade ning ettevõtte sissekäikude juures peavad olema desinfitseerimisvahendid;
  • kui on põhjust kahtlustada saastumist, võib järelevalve alla seada ka teisi majandeid.
 • Kui haiguse esinemine saab kinnituse, siis kehtestatakse järgmised meetmed:
  • ettevõttes olevad linnud tuleb surmata;
  • saastunud materjalid tuleb hävitada või töödelda;
  • haiguse oletatava peiteaja jooksul tapetud kodulindudelt pärit munad ja liha tuleb hävitada;
  • lindude pidamiseks kasutatavad ehitised tuleb puhastada ja desinfitseerida;
  • uusi linde ei tohi ettevõttesse tuua vähemalt 21 päeva jooksul pärast puhastamist;
  • ettevõtte ümber tuleb vähemalt 21 päevaks kehtestada vähemalt 3 km raadiusega ohustatud tsoon ja 10 km raadiusega järelevalvetsoon, kus linnud on isoleeritud ning kus viiakse läbi ametlikke kontrolle ja kliinilisi uuringuid.
 • ELi riigid peavad määrama siseriikliku labori, mis koordineerib taudiga seotud meetmeid ning teeb koostööd teiste ELi riikidega ja Ühendkuningriigis asuva ELi Newcastle’i haiguse tugilaboriga.
 • Haiguse vastu võib viia läbi heakskiidetud vaktsineerimise ning taudi puhkemise korral ka erakorralise vaktsineerimise.
 • Iga ELi riik peab koostama taudile reageerimiseks oma situatsioonplaani, mis vastab käesolevas direktiivis sätestatud menetlusele ning hõlmab kriisikeskuse ja kohalike tauditõrjekeskuste loomist. Euroopa Komisjoni eksperdid võivad teha kohapealseid kontrolle, mille käigus veendutakse, et kõnealused ettevõtted täidavad oma kohustusi täiel määral.
 • Kooskõlas otsusega 90/424/EMÜ võivad ELi riigid taotleda rahalist toetust toimetulekuks Newcastle’i haigusega.
 • Komisjoni abistab Newcastle’i haigusega seotud küsimustes alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee.

Kehtetuks tunnistamine

Käesolev direktiiv tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 21. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. juulist 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. oktoobriks 1993.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 14. juuli 1992. aasta direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1–20)

Direktiivi 92/66/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 26.10.2016

Top