Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meetmed hobuste Aafrika katku vastu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meetmed hobuste Aafrika katku vastu

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/35/EMÜ – hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Hobuste Aafrika katk on viiruslik loomataud, mida esineb kõigil hobuslastel*. Taud on hobustele tavaliselt surmav ja sellega võib kaasneda tõsiseid sotsiaal-majanduslikke tagajärgi. Käesoleva direktiiviga sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed.

PÕHIPUNKTID

 • Kui ettevõttes on üks või mitu hobust, kelle puhul kahtlustatakse nakatumist hobuste Aafrika katku, tuleb sellest viivitamata teatada pädevale asutusele. Pädev asutus peab panema ettevõtte ametliku järelevalve alla ja võtma järgmisi meetmeid:
  • tegema hobuslaste ametliku loenduse, sealhulgas määrates kindlaks juba surnud, nakatunud või nakatumisohuga hobuslaste arvu;
  • tegema loenduse kohtadest, mis võivad olla soodsad taudi levitavatele putukatele;
  • algatama täieliku uurimise ja tegema hobuslaste kliinilise läbivaatuse;
  • kontrollima, et hobuslasi hoitakse taudi levitavate putukate eest kaitstult;
  • keelama hobuslaste liikumise ettevõttesse või sealt välja;
  • laskma hobuslaste eluasemeks olevates hoonetes teha tõrjet taudi levitavate putukate hävitamiseks;
  • laskma surnud hobuslaste rümbad hävitada.
 • Kui taudi esinemine saab kinnituse, võetakse muu hulgas järgmisi meetmeid:
  • kõik nakatunud või taudi sümptomitega hobuslased surmatakse viivitamatult ja rümbad hävitatakse;
  • taudikahtlastele ettevõtetele ette nähtud ettevaatusabinõusid laiendatakse kinnitatud nakkusega ettevõttest vähemalt 20 km kaugusel asuvatele ettevõtetele;
  • selles 20 km kaugusele ulatuvas tsoonis tuleb vaktsineerida kõik hobuslased, välja arvatud konkreetsetel erijuhtudel.
 • Vähemalt 100 km raadiuses nakatunud ettevõtete ümber tuleb moodustada ohustatud tsoon, kus tuleb teha kõigi hobuslaste kliiniline läbivaatus. Seal on kõigi hobuslaste liikumine keelatud, välja arvatud ohustatud või järelevalvetsoonis asuvasse tapamajja. Järelevalvetsoon ulatub tavaliselt 50 km väljapoole ohustatud tsooni piirkonnas, kus viimase 12 kuu jooksul ei ole loomi süstemaatiliselt vaktsineeritud.
 • Nendes tsoonides elavaid inimesi tuleb teavitada kõigist kehtivatest piirangutest. Loomi tohib süstemaatiliselt vaktsineerida ainult ohustatud tsoonis.
 • ELi riigid peavad nimetama riiklikud laborid, mis koordineerivad võitlust taudi vastu ning teevad koostööd teiste ELi riikide ja Hispaanias asuva tugilaboriga.
 • Iga riik peab koostama taudi tõrjeks situatsiooniplaani, nähes sealhulgas ette kriisikeskuse ja kohalike tauditõrjekeskuste loomise. Euroopa Komisjoni eksperdid võivad teha kohapealseid kontrolle, et veenduda, kas need asutused täidavad täielikult oma kohustusi.
 • Alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee aitab komisjonil juhtida hobuste Aafrika katkuga seotud meetmeid.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 92/35/EMÜ tunnistatakse 21. aprillist 2021 kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 18. maist 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1992.

TAUST

Lisateave

* PÕHIMÕISTED

Hobuslased: hobuslaste sugukonda kuuluvad loomad, sealhulgas hobused, eeslid ja sebrad, ning ristandid.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiiv 92/35/EMÜ, milles sätestatakse hobuste Aafrika katku kontrollieeskirjad ja tõrjemeetmed (EÜT L 157, 10.6.1992, lk 19–27)

Direktiivi 92/35/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 20.10.2016

Top