Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomatervishoiu nõuded, mis reguleerivad ELi-sisest loomadega kauplemist ja nende importi Euroopa Liitu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomatervishoiu nõuded, mis reguleerivad ELi-sisest loomadega kauplemist ja nende importi Euroopa Liitu

KOKKUVÕTE:

direktiiv 92/65/EMÜ: loomatervishoiu nõuded, mis reguleerivad ELi-sisest kauplemist loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata muid erieeskirju, ning nende importi Euroopa Liitu

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse üksikasjalikud loomatervishoiu nõuded, mis reguleerivad ELi-sisest kauplemist loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, sealhulgas impordieeskirjad.

Teatavate loomade suhtes kohaldatakse kindlaid eeskirju. Osa loomi on hõlmatud varasemate õigusaktide ja käesoleva direktiivi muudatustega.

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Direktiivis käsitletakse järgmisi loomi:

loomaaialoomad;

kabjalised ja sõralised;

linnud;

kaamelid;

mesilased;

küülikud, jänesed, naaritsad ja rebased;

kassid, koerad ja tuhkrud.

Eri kategooria loomade suhtes kohaldatakse erinevaid üksikasjalike eeskirjade kogumeid. Direktiivis antakse ülevaade nõuetest, mis on seotud järgmiste valdkondadega (olenevalt liigist):

loomade identifitseerimise vajadus;

korrapärane ja õigeaegne loomaarsti läbivaatus;

teatamiskohustuslikud loomataudid;

ELi riikides kehtestatud tauditõrjemeetmed;

teatavatel asjaoludel karantiinimeetmed;

veterinaarsertifikaat ja nõue, et loomad peavad olema vabad loomataudidest; ning

loomade heaolu küsimused.

Direktiiviga 2004/68/EÜ ajakohastatakse eeskirju, mis reguleerivad kabjaliste ja sõraliste importi, eelkõige selleks, et võtta arvesse taudiriski muutuvat olemust.

Tsirkuseloomi käsitletakse komisjoni määruses (EÜ) nr 1739/2005.

Ajakohastatud eeskirjades määruse (EL) nr 576/2013 alusel kaubeldavate või mittekaubanduslikul eesmärgil imporditavate lemmikloomade (näiteks koerad, kassid ja tuhkrud) kohta leevendatakse liikumisele eelneva loomaarsti läbivaatuse nõuet (48 tunnini võrreldes varasema 24 tunniga).

Direktiiv sisaldab ka üksikasjalikke eeskirju teatavate õigusaktidega reguleerimata loomade (nt hobused, eeslid, lambad ja kitsed) sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemiseks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 29. juulil 1992. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1994.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiiv 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse (ELT L 268, 14.9.1992, lk 54–72)

Direktiivi 92/65/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.6.2013, lk 1–26)

Komisjoni 12. märtsi 2010. aasta määrus (EL) nr 206/2010, millega kehtestatakse nende kolmandate riikide, territooriumide või nende osade loetelud, kust on lubatud Euroopa Liitu tuua teatavaid loomi ja värsket liha, ning veterinaarsertifitseerimise nõuded (ELT L 73, 20.3.2010, lk 1–121). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 21. oktoobri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1739/2005, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded tsirkuseloomade liikumiseks liikmesriikide vahel (ELT L 279, 22.10.2005, lk 47–62)

Viimati muudetud: 04.01.2016

Top