Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sigade sperma ELi-sisene kaubandus ja import

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sigade sperma ELi-sisene kaubandus ja import

KOKKUVÕTE:

direktiiv 90/429/EMÜ – kodusigade sperma ühendusesisene kaubandus ja import

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga sätestatakse sigade sperma ELi riikide vahelise kaubanduse ning kolmandatest riikidest importimise suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded.

Selle eesmärk on vähendada loomahaiguste leviku ohtu.

PÕHIPUNKTID

Sperma peab pärinema tervetelt kodusigadelt ning seda tuleb koguda ja töödelda heakskiidetud seemendusjaamades.

Sperma kogumisele, töötlemisele, säilitamisele ja transpordile kohaldatakse erinõudeid.

Riiklikud pädevad asutused peavad tagama, et seemendusjaamad vastavad asjaomastele nõuetele ja igale jaamale antakse registreerimisel veterinaarloa number.

Igal spermasaadetisel peab olema kaasas veterinaarsertifikaat.

Imporditud sperma tohib pärineda üksnes kolmandates riikides asuvatest heakskiidetud loetellu kantud seemendusjaamadest.

Heakskiidetud loetellu kandmist kaaludes peavad ELi riigid võtma arvesse selliseid tegureid nagu seemendusjaamas oleva karja tervislik seisund, selle eeskirjad seoses loomahaiguste ennetamise ja tõrjega ning suutlikkus järgida ELi eeskirju.

Imporditud spermaga peab olema kaasas veterinaarsertifikaat. Iga saadetist kontrollitakse ELi sisenemisel enne sihtkohta vedamist.

Kui ELi riiki on otseselt või kaudselt oodata saadetist kolmandast riigist väljaspool Euroopat, peab see ELi riik keelama asjaomase sperma importimise, kui selle kaudu võib nakkuslik loomahaigus edasi kanduda ELi loomadele.

Euroopa Komisjoni veterinaareksperdid võivad koostöös kohalike pädevate asutustega teha kolmandates riikides kohapealseid kontrolle.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 12. juulil 1990. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1991.

TAUST

Kodusigade ELi-sisene kaubandus

ÕIGUSAKT

Nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiiv 90/429/EMÜ, millega sätestatakse kodusigade sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 62–73)

Direktiivi 90/429/EMÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta rakendusotsus 2012/137/EL kodusigade sperma impordi kohta liitu (teatavaks tehtud numbri C(2012) 1148 all) (ELT L 64, 3.3.2012, lk 29–37)

Viimati muudetud: 11.01.2016

Top