Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiste sperma ELi-sisene kaubandus ja import

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiste sperma ELi-sisene kaubandus ja import

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 88/407/EMÜ – koduveiste sperma ELi-sisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse veiste (peamiselt koduveiste, piisonite ja pühvlite) sperma Euroopa Liidu (EL) sisese kaubanduse ning ELi importimise suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded.

PÕHIPUNKTID

 • ELi toodav või teise ELi riiki viidav veiste sperma peab eelnevalt vastama järgmistele tingimustele:
  • see peab olema kogutud, töödeldud, ladustatud ja transporditud selleks otstarbeks heakskiidetud ruume ja menetlusi kasutades, see peab olema vaba suu- ja sõrataudist ning teistest haigustest, millest tuleb teatada;
  • see peab olema kogutud vähemalt 28-päevase karantiiniaja läbinud karja kuulunud tervetelt koduloomadelt, kes on tuberkuloosi-, brutselloosi- ja leukoosivabad ning keda ei ole eelmise 12 kuu jooksul vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu (või kelle vastava taudi testi tulemused on olnud negatiivsed);
  • lisada tuleb kindlaksmääratud kontsentratsiooniga antibiootikume;
  • spermat tuleb hoiustada heakskiidetud tingimustes vähemalt 30 päeva enne lähetamist (v.a värsket spermat);
  • transportimise ajal peab sellega olema kaasas veterinaarsertifikaat.
 • ELi importimisel peab veiste sperma olema samuti kooskõlas eespool loetletud tingimustega ning importida tohib ainult loetelusse kantud ja lubatud ELi mittekuuluvatest riikidest, võttes arvesse
  • asjaomase ELi mittekuuluva riigi loomade ja ulukite üldist tervislikku seisundit;
  • nakkuslike loomahaiguste esinemise kohta antud teabe korrektsust;
  • eeskirju seoses loomahaiguste ennetamise ja tõrjega;
  • veterinaarteenistuste struktuuri;
  • nakkuslike loomahaiguste ennetamis- ja tõrjemeetmeid ning
  • käesoleva direktiivi järgimise osas antavaid tagatisi.
 • Käesoleva direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks võivad Euroopa Komisjoni veterinaareksperdid teha kontrolle koostöös ELi kuuluvate ja mittekuuluvate riikide pädevate asutustega.
 • Komisjoni abistab veiste sperma kaubanduse korral kohaldatavate loomatervishoiu nõuetega seotud küsimustes alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 29. juunist 1988. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. jaanuariks 1990.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 88/407/EMÜ tunnistatakse 21. aprillist 2021 kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429.

TAUST

Lisateave:

 • Veised (Euroopa Komisjoni veebileht)

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 14. juuni 1988. aasta direktiiv 88/407/EMÜ, millega sätestatakse koduveiste sügavkülmutatud sperma ühendusesisese kaubanduse ja impordi korral kohaldatavad loomatervishoiu nõuded (EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10–23)

Direktiivi 88/407/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 16. aprilli 2007. aasta otsus 2007/240/EÜ, millega kehtestatakse uued veterinaarsertifikaadid elusloomade, sperma, embrüote, munarakkude ja loomsete saaduste toomiseks ühendusse otsuste 79/542/EMÜ, 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ, 93/196/EMÜ, 93/197/EMÜ, 95/328/EÜ, 96/333/EÜ, 96/539/EÜ, 96/540/EÜ, 2000/572/EÜ, 2000/585/EÜ, 2000/666/EÜ, 2002/613/EÜ, 2003/56/EÜ, 2003/779/EÜ, 2003/804/EÜ, 2003/858/EÜ, 2003/863/EÜ, 2003/881/EÜ, 2004/407/EÜ, 2004/438/EÜ, 2004/595/EÜ, 2004/639/EÜ ja 2006/168/EÜ raames (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1622 all) (ELT L 104, 21.4.2007, lk 37–50)

Komisjoni 20. septembri 2011. aasta rakendusotsus 2011/630/EL koduveiste sperma impordi kohta liitu (teatavaks tehtud numbri K(2011) 6426 all) (ELT L 247, 24.9.2011, lk 32–46)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1–208)

Viimati muudetud: 09.01.2017

Top