Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi sisene lamba- ja kitsekaubandus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi sisene lamba- ja kitsekaubandus

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ELi-sisesel lammaste ja kitsedega kauplemisel

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Sellega sätestatakse eeskirjad, mida kohaldatakse tapa-, nuum- ja aretuslammaste ning -kitsede viimisel ühest ELi riigist teise ning mille eesmärk on tagada, et loomad on terved ja ei kanna mingeid haigusi.

PÕHIPUNKTID

 • Loomad peavad vastama järgmistele tingimustele:
  • nad on identifitseeritud ja registreeritud ELi õigusaktide alusel;
  • nad on läbinud inspekteerimise vedamisele eelneva 24 tunni jooksul;
  • nad ei pärine põllumajandusettevõttest, kus on tuvastatud haigus, ega ole puutunud kokku sealsete loomadega, kuni on möödunud piisav ajavahemik (brutselloosi puhul 42 päeva, marutaudi puhul 30 päeva ja siberi katku puhul 15 päeva);
  • nad on sündinud ja kasvanud ELis või imporditud välismaalt kooskõlas ELi eeskirjadega;
  • nad on viibinud põllumajandusettevõttes, kust nad on pärit, vähemalt 30 järjestikust päeva või nooremate loomade puhul sünnist saadik;
  • nad ei ole enne lõpliku kauplemisloa saamist viibinud oma põllumajandusettevõttest eemal rohkem kui kuus päeva;
  • neil ei ole olnud teiste lammaste või kitsedega kokkupuuteid eelneva 21 päeva jooksul või kabjaliste ja sõraliste puhul ei ole nad imporditud Euroopa Liitu eelneva 30 päeva jooksul.
 • Aretus- ja nuumloomad peavad vastama täiendavatele nõuetele, mis tagavad, et nad on brutselloosivabad.
 • Loomi ei tohi viia teise ELi riiki, kui:
  • nad on ettenähtud tapmiseks haiguste likvideerimise programmi raames;
  • neid ei saa tervishoiuga seotud põhjustel nende oma territooriumil müüa.
 • Kogumiskeskused, kus eri põllumajandusettevõtetest pärit loomad kogutakse enne vedamist kokku, peavad:
  • olema riikliku veterinaararsti järelevalve all;
  • olema enne kasutamist puhastatud ja desinfitseeritud ning
  • läbima korrapärase inspekteerimise asjaomaste ametiasutuste poolt.
 • Keskused peavad:
  • omama nõuetekohaseid võimalusi ja tingimusi loomade hoidmiseks;
  • võtma vastu üksnes neid loomi, kes vastavad ELi tervishoiunõuetele, ja
  • pidama registrit, kus hoitakse vähemalt kolm aastat selliseid andmeid nagu looma sisenemise ja väljumise kuupäev, omaniku nimi ja vedaja registreerimisnumber.
 • Keskustele antakse personaalne loanumber. Õigusakti mis tahes rikkumise korral võib loa peatada või tühistada.
 • Kaupmehed ja vedajad, kes on seotud loomade viimisega ühest ELi riigist teise, peavad olema registreeritud ja säilitama oma tegevust kajastavat andmebaasi vähemalt kolm aastat. Mõlemad peavad järgima rangeid hügieeninõudeid.

Direktiiv on täienduseks järgmistele õigusaktidele:

 • määrus (EÜ) nr 21/2004 lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise kohta;
 • nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ suu- ja sõrataudi tõrje meetmete kohta ning
 • komisjoni otsus 93/52/EMÜ teatavate ELi riikide või piirkondade nõuetelevastavuse kohta seoses brutselloosiga.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 4. veebruarist 1991. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 1992.

TAUST

Lisateave: vt Ühendusesisene lamba- ja kitsekaubandus (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiiv 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses (EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19–36)

Direktiivi 91/68/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8–17). Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 29. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (ELT L 306, 22.11.2003, lk 1–87). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 21. detsembri 1992. aasta otsus 93/52/EMÜ, milles registreeritakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavus nõuetele seoses brutselloosiga (B. melitensis) ja antakse neile ametlikult haigusvaba liikmesriigi või piirkonna staatus (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14–15). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 18.04.2016

Top