Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi riikide ja kolmandate riikide vaheliste jäätmesaadetiste ohutuse tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi riikide ja kolmandate riikide vaheliste jäätmesaadetiste ohutuse tagamine

Euroopa Liidus (EL) on kehtestatud ELi riikide, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide ja Baseli konventsiooniga liitunud kolmandate riikide vaheliste jäätmesaadetiste kontrolli ja järelevalve süsteem.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta.

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus (EL) on kehtestatud ELi riikide, Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikide, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide ja Baseli konventsiooniga liitunud kolmandate riikide vaheliste jäätmesaadetiste kontrolli ja järelevalve süsteem.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesolevas määruses on keskkonnakaitse tõhustamiseks sätestatud jäätmesaadetiste kontrolli eeskirjad.

Samuti võetakse sellega ELi õigusesse Baseli konventsiooni sätted ja läbivaadatud OECD 2001. aasta otsus taaskasutamistoiminguteks (st jäätmete ümbertöötlemine kasutuskõlblikeks toodeteks või kütuseks) ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta.

OLULISEMAD PUNKTID

Õigusakti kohaldatakse jäätmesaadetiste:

ELi riikide vahelistel ELi-sisestel vedudel või transiidi puhul läbi kolmandate riikide;

impordil ELi kolmandatest riikidest;

ekspordil EList kolmandatesse riikidesse;

transiitveol läbi ELi, teel kolmandasse riiki ja kolmandast riigist.

See hõlmab peaaegu kõiki jäätmeliike, välja arvatud radioaktiivsed jäätmed, laevade pardal tekkinud jäätmed, jäätmesaadetised, mille suhtes kohaldatakse loomsete kõrvalsaaduste määruses sisalduvad heakskiidunõuded, teatavad Antarktikast pärit jäätmesaadetised, relvajõudude ja abiorganisatsioonide poolt kriisiolukordades jms tekitatud jäätmete sissevedu ELi.

Kontrollimenetlus

Jäätmesaadetiste puhul kasutatakse kahte kontrollimenetlust.

1.

Artiklis 18 sätestatud üldnõuded teabele, mida kohaldatakse üldjuhul saadetiste suhtes, mille eesmärk on IIIA või III lisas loetletud jäätmete (rohelisse nimekirja kantud jäätmed - tavajäätmed, nt paber või plast) taaskasutamine.

2.

Kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlus muud liiki jäätmesaadetiste puhul, sealhulgas:

jäätmesaadetised, mis on loetletud IV lisas (kollasesse nimekirja kantud jäätmed, mis sisaldavad nii ohtlikke kui ka mitteohtlikke osi) või V lisa 2. osas (Euroopa jäätmenimistu, nt maavarade kaevandamisel ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed); ning

saadetised, mille eesmärk on III lisas loetletud jäätmete (rohelisse nimekirja kantud jäätmed) kõrvaldamine.

Muud sätted

Kõik osapooled peavad tagama, et jäätmeid käideldakse saatmise ajal, taaskasutamisel ja kõrvaldamisel keskkonnaohutult ning kooskõlas ELi ja rahvusvaheliste eeskirjadega.

Teavitamismenetluse kohaselt tuleb 30 päeva jooksul esitada saadetisega seotud riikide (lähteriik, transiidiriik ja sihtriik) pädevate asutuste eelnev kirjalik nõusolek.

Teataja on kohustatud võtma tagasi jäätmesaadetised, mis osutuvad ebaseaduslikuks või mida ei saa hankida kavandatud tingimustel (sealhulgas jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine).

Kauplemiskeelud

Keelatud on kõrvaldamiseks määratud jäätmete eksport kolmandatesse riikidesse, välja arvatud EFTA riikidesse, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid.

Keelatud on taaskasutamiseks määratud ohtlike jäätmete (st inimeste tervist ja keskkonda ohustavate jäätmete) eksport, välja arvatud riikidesse, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust.

Keelatud on kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks määratud jäätmete import kolmandatest riikidest, välja arvatud import:

riikidest, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust;

kolmandatest riikidest, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid;

riikidest, millega EL või ELi riigid on sõlminud kahepoolse lepingu; või

muudest piirkondadest kriisiolukordades.

Kontrollisüsteemid

Õigusakti muudeti 2014. aastal, et tugevdada ELi riikide kontrollisüsteeme. Selles sätestatakse kontrolli miinimumnõuded rõhuasetusega probleemsetel jäätmevoogudel (näiteks ohtlikud jäätmed ja jäätmed, mida saadetakse ebaseaduslikult prügilasse ladestamiseks või nõuetele mittevastavaks käitlemiseks). ELi riigid peavad koostama 2017. aastaks järelevalve plaanid.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Alates 15. juulist 2006.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni jäätmesaadetiste teemaliselt veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1013/2006

15.7.2006

-

ELT L 190, 12.7.2006, lk 1-98

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Komisjoni määrus (EÜ) nr 669/2008

19.7.2008

-

ELT L 188, 16.7.2008, lk 7-15

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009, lk 109-154

Direktiiv 2009/31/EÜ

25.6.2009

-

ELT L 140, 5.6.2009, lk 114-135

Määrus (EL) nr 660/2014

17.7.2014

-

ELT L 189, 27.6.2014, lk 135-142

Määruse (EÜ) nr 1013/2006 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

LISADE MUUDATUSED

Määrus (EÜ) nr 1379/2007 (ELT L 309, 27.11.2007, lk 7-20).

Määrus (EÜ) nr 669/2008 (ELT L 188, 16.7.2008, lk 7-15).

Määrus (EÜ) nr 308/2009 (ELT L 97, 16.4.2009, lk 8-11).

Määrus (EL) nr 664/2011 (ELT L 182, 12.7.2011, lk 2-4).

Määrus (EL) nr 135/2012 (ELT L 46, 17.2.2012, lk 30-32).

Määrus (EL) nr 255/2013 (ELT L 79, 21.3.2013, lk 19-23).

Määrus (EL) nr 1234/2014 (ELT L 332, 19.11.2014, lk 15-17).

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 6. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 801/2007, milles käsitletakse teatavate määruse (EÜ) nr 1013/2006 III või IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 179, 7.7.2007, lk 6-35).

Viimati muudetud: 20.04.2015

Top