Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontroll

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontroll

Elanikkonna terviseriskide minimeerimiseks nõutakse ELis radioaktiivsete jäätmete* vedamiseks eelnevat luba.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 20. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/117/Euratom radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta

KOKKUVÕTE

Elanikkonna terviseriskide minimeerimiseks nõutakse ELis radioaktiivsete jäätmete* vedamiseks eelnevat luba.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Direktiiviga võimaldatakse saata kasutatud tuumkütust ümbertöötlemiseks ühest ELi riigist teise.
  • Direktiivi alusel on radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse* ELi riikide vaheliste ning ELi suunduvate ja EList väljuvate vedude puhul nõutav eelnev luba.
  • Direktiiviga sätestatakse selle nõudeid eiravate radioaktiivsete ainete vedude tagasisuunamine päritoluriiki.

PÕHIPUNKTID

Kogu ELis kehtiv veosüsteem

Kogu ELis kohaldatakse kohustuslikus korras ühtset süsteemi, milles kasutatakse vedude kontrolli tüüpvormi.

Asjaomastele pädevatele asutustele tuleb teatada radioaktiivsete jäätmete veose ELi riiki saabumisest, lahkumisest või transiidist.

Valdaja* peab veose saatmiseks esitama loataotluse veose päritoluriigi pädevatele asutustele.

Veose vastuvõtmiseks peab sissevedaja esitama loataotluse veose sihtriigi pädevatele asutustele.

Siht- ja transiidiriik (kui on kohaldatav) peavad kinnitama päritoluriigile nõusoleku andmist ning alles pärast seda tohib vedu aset leida.

Käesolevat direktiiviei kohaldatajärgmist liiki vedudele:

  • kasutusest kõrvaldatud kiirgusallikate* veod, mille sihtpunktiks on kiirgusallikate tarnija;
  • radioaktiivsed jäätmed, mis on ümbertöötamise kaudu eraldatud edasiseks kasutamiseks;
  • radioaktiivsed jäätmed, mis sisaldavad ainult looduslikke radionukliide, mis ei ole tekkinud töötlemise tagajärjel.

Käesoleva direktiivi alusel on keelatud radioaktiivsete jäätmete veod:

  • Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikidesse vastavalt Cotonou lepingule;
  • kolmandasse riiki, millel ei ole suutlikkust radioaktiivsete jäätmete haldamiseks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

25. detsembrist 2008.

Lisateavet leiate teemast Radioaktiivsete ainete transport.

PÕHIMÕISTED

* Radioaktiivsed jäätmed - radioaktiivne materjal, millele ei ole edasist kasutust.

* Kasutatud tuumkütus - tuumkütus, mida on kiiritatud reaktori südamikus ning mis on sealt alaliselt eemaldatud. Seda võib käsitada kasutatava ressursina, mida saab ümber töötada või suunata lõppladustamisele.

* Valdaja - füüsiline isik või organisatsioon, kes plaanib radioaktiivsete jäätmete või kasutatud tuumkütuse vedu ning on enne vedu selle eest vastutav kohaldatava siseriikliku õiguse alusel.

* Kasutusest kõrvaldatud kiirgusallikas - kiirgusallikas, mida enam ei kasutata ega kavatseta kasutada tegevuseks, milleks luba välja anti.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

ELT L 337, 5.12.2006, lk 21-32

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 4. detsembri 2008. aasta soovitus 2008/956/Euratom, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume (ELT L 338, 17.12.2008, lk 69-71)

Komisjoni 5. märtsi 2008. aasta otsus 2008/312/Euratom, millega kehtestatakse nõukogu direktiivis 2006/117/Euratom nimetatud radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli tüüpvorm (ELT L 107, 17.4.2008, lk 32-59)

Komisjoni 25. aprilli 2013. aasta aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, milles käsitletakse nõukogu direktiivi 2006/117/Euratom (radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta) rakendamist liikmesriikides (COM(2013) 240 (final))

Viimati muudetud: 27.08.2015

Top