Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veebipõhine integreeritud tollitariifide andmebaas (Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veebipõhine integreeritud tollitariifide andmebaas (Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega luuakse Euroopa ühenduste integreeritud tariifistiku (TARIC) õiguslik alus ning ühine kaupade kodeerimise ja klassifitseerimise süsteem ehk koondnomenklatuur, mis on hädavajalik ELi kaubavahetuse statistika töötlemiseks ja avaldamiseks.

PÕHIPUNKTID

 • TARIC sisaldab kõiki tollitariife ja teatavaid ELi väliskaubanduseeskirju. See ei sisalda teavet siseriiklike maksude, näiteks käibemaksu kohta.
 • Koondnomenklatuur sündis ühise tollitariifistiku* nomenklatuuri ja Nimexe (ELi statistikanomenklatuuri) ühendamisel.
 • TARIC põhineb koondnomenklatuuril ja sisaldab täiendavaid alajaotisi, mida nimetatakse TARICi alamrubriikideks ja mida kasutatakse nende kaupade puhul, millele kohaldatakse eri tollimaksumäärasid vastavalt nende päritolule või muid kaubanduspoliitika eeskirju.
 • Igal koondnomenklatuuri alamrubriigil on kaheksakohaline numbriline kood. Esimesed kuus numbrit on seotud harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri rubriikide ja alamrubriikidega. Seitsmes ja kaheksas number tähistavad koondnomenklatuuri alamrubriike. Üheksas ja kümnes number tähistavad TARICi alamrubriike.
 • Määruse I lisas on kindlaks määratud tollimaksumäärad ja seda lisa uuendatakse korrapäraselt, et võtta arvesse
  • rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud muudatusi;
  • statistikanõuete, kaubanduspoliitika ning tehnoloogilise ja kaubandusliku arenguga seotud muutusi;
  • tekstide vastavusse viimise või selgemaks muutmise vajadust.
 • TARICi avaldamise ja haldamisega tegeleb Euroopa Komisjon. Komisjon lisab numbrilisi koode, uuendab TARICi ning teavitab ELi riike muudatustest. Koondnomenklatuuri muutmise taotluse võivad esitada komisjon, ELi riigid või Euroopa kaubandusliidud.
 • Komisjon võtab igal aastal vastu määruse, mis sisaldab koondnomenklatuuri täisversiooni ja ühise tollitariifistiku tollimaksumäärasid, võttes arvesse nõukogu ja komisjoni tehtud muudatusi. Määrus avaldatakse hiljemalt 31. oktoobril Euroopa Liidu Teatajas ja seda kohaldatakse alates järgneva aasta 1. jaanuarist.
 • Komisjoni abistab ELi riikide esindajatest koosnev tolliseadustiku komitee. Komitee vastutab kõikide koondnomenklatuuri, TARICi ja muude nomenklatuuridega seotud küsimuste läbivaatamise eest.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 10. septembrist 1987.

TAUST

 • TARIC ehk Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik on andmebaas, millesse on koondatud kaubandus- ja põllumajandusalased õigusaktid ja tollitariifid. See tagab ühtse kohaldamise ELi riikide poolt ning annab selge ülevaate kõikidest meetmetest, mida asjaosalised peavad kaupade ELi importimisel või EList eksportimisel võtma.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Ühine tollitariifistik: kaupade klassifikatsioon ja igale kaubaklassile ELi piires kohaldatavad tollimaksumäärad.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1–675)

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 28.11.2016

Top