Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi tollimaksuvabastuse süsteem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi tollimaksuvabastuse süsteem

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1186/2009 – tollimaksuvabastuse süsteemi kehtestamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega võimaldatakse kohaldada kauba nii ELi importimise kui ka eksportimise korral vabastust tollimaksust, mis oleks tavajuhul tulnud tasuda.

Käesolevas määruses sätestatakse juhud, mil kohaldatakse kauba ELi importimise või EList eksportimise korral vabastust impordi- või eksporditollimaksust ning ei kohaldata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 (endine asutamislepingu artikkel 133) alusel vastu võetud meetmeid.

PÕHIPUNKTID

IMPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

Imporditollimaksuvabastust võib kohaldada mitut liiki kaupade suhtes. Teatavatel tingimustel on imporditollimaksust vabastatud järgmist laadi kaubad.

Isiklikud asjad:

 • kolmandast riigist oma alalise elukoha ELi riiki viiva isiku isiklikud asjad, kui ta alaline elukoht on olnud väljaspool ELi katkematult vähemalt 12 kuud;
 • seoses abielu sõlmimisega imporditav kaup, kui kõnealuse isiku alaline elukoht oli väljaspool ELi katkematult vähemalt 12 kuud ja ta saab abielu sõlmimist tõendada;
 • isiklikud asjad, mille on pärimise teel omandanud ELis alaliselt elav isik;
 • ELi õppima tulnud õpilase tekstiilesemed, õppematerjalid ja mööbliesemed.

Väikese väärtusega, mittekaubanduslikku laadi ja reisijate isiklikus pagasis sisalduvad kaubad ning tootmisvahendid:

 • väikese väärtusega kaubad;
 • mittekaubanduslikku laadi kaubad, mille on kolmanda riigi üksikisik saatnud otse ELis elavale üksikisikule;
 • tootmisvahendid ja muud seadmed, mis kuuluvad ettevõttele, kelle tegevus kolmandas riigis on täielikult lõpetatud ja on üle viidud ELi;
 • kolmandast riigist saabuvate reisijate isiklikus pagasis olevad käibemaksust vabastatud kaubad.

Taimekasvatussaadused, bioloogilised, keemilised, meditsiinilised ja farmaatsiatooted:

 • taimekasvatus-, loomakasvatus-, mesindus-, aia- ja metsandussaadused, mis on saadud ELiga külgnevas kolmandas riigis asuvalt kinnisomandilt, mida kasutab ELi põllumajandustootja;
 • seemned, väetised ning pinnase ja põllukultuuride hooldamiseks vajalikud tooted, mille kolmanda riigi põllumajandustootja impordib selle riigiga külgnevas ELi riigis kasutamiseks;
 • uurimistööks vajalikud katseloomad ja bioloogilised või keemilised ained;
 • inimpäritoluga raviained ning veregrupi ja koesobivusantigeenide määramise reaktiivid;
 • meditsiinilistel uuringutel, diagnoosi määramisel või ravis kasutatavad instrumendid ja aparaadid;
 • ravimite kvaliteedikontrolliks ettenähtud võrdlusained;
 • rahvusvahelistel spordiüritustel kasutatavad farmaatsiatooted.

Teised kategooriad:

 • haridus-, teadus- ja kultuurimaterjalid, teadustöö instrumendid ja aparaadid;
 • kaubad heategevus- või abiühingutele;
 • teenetemärgid ja auhinnad, rahvusvaheliste suhetega seoses saadud kingitused ning monarhide ja riigipeade kasutatav kaup;
 • kaubanduse edendamise eesmärgil imporditav kaup;
 • kaubamärgid, mudelid või joonised, mis on saadetud autoriõigusi või tööstus- ja kaubandusomandit kaitsvatele organisatsioonidele;
 • turismialane kirjandus;
 • abimaterjalid, mida kasutatakse kaupade laadimiseks ja kaitsmiseks veo ajal;
 • loomadele nende veo ajaks ettenähtud aluspõhk ja sööt;
 • ELi saabuvas mootorsõidukis ja mootorrattas olev kütus ja määrdeained;
 • materjalid sõjaohvrite mälestusmärkide rajamiseks või hooldamiseks;
 • surnukeha sisaldavad kirstud, surnu tuhka sisaldavad urnid ja matusekaunistused.

Kui imporditollimaksuvabastuse kohaldamine sõltub sellest, et kaupa kasutatakse konkreetsel otstarbel, peab asjaomane isik esitama pädevale asutusele tõendid, et tingimused on täidetud. Sellisel juhul võib maksuvabastust kohaldada üksnes asjaomase ELi riigi pädev asutus.

EKSPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

Eksporditollimaksuvabastust võib kohaldada mitut liiki kaupade suhtes. Teatavatel tingimustel on eksporditollimaksust vabastatud järgmist laadi kaubad:

 • väikese väärtusega kaubad;
 • koduloomad, kes eksporditakse, kui põllumajandusettevõte viib oma tegevuse EList üle kolmandasse riiki;
 • taimekasvatus- või loomakasvatussaadused, mille on saanud ELiga külgneva kolmanda riigi põllumajandustootjad;
 • põllumajandustootjate eksporditud seemned kolmandates riikides asuvatel kinnisomanditel kasutamiseks;
 • loomadega nende eksportimise ajal kaasas olev sööt.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 30. detsembril 2009.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57)

Viimati muudetud: 15.11.2015

Top