Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühtse turu toimimise tagamine ELi tarbijate jaoks

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühtse turu toimimise tagamine ELi tarbijate jaoks

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2008) 31 (lõplik)) – „Ühtse turu seire tarbija seisukohast: tarbijaturgude tulemustabel”

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Käesoleva teatisega loodi 2008. aastal tarbijate tulemustabelid.
 • Teatises tutvustatakse algset metoodikat, mida kasutati tarbijaturgude ja tarbijaturu esimese tulemustabeli resultaatide hindamiseks.
 • Peale selle käsitleb teatis arenguvõimalusi: näiteks ELi tasandil ühtlustatud tarbijakaebuste klassifitseerimise süsteemi kasutuselevõttu ja hõlmatavate sektorite arvu suurendamist.

PÕHIPUNKTID

Mis on tarbijaturu tulemustabel?

See on tarbijaturgude seire eesmärgil loodud vahend – tulemustabel, milles võetakse peale toodete hinna ja ohutuse arvesse ka tarbijate rahulolu.

Tarbekaupade turgude seire

Tarbekaupade turgude seire jaguneb kahte etappi:

 • sõelumisetapp – häiretega sektorite kindlakstegemine;
 • analüüsietapp – nende häirete põhjuste väljaselgitamine.

Sõelumisetapp

Uuritakse kolme alljärgnevat turu aspekti.

 • 1.

  Tarbijaturgude määratlemine

Eri sektorite üldist tulemuslikkust analüüsitakse viie näitaja abil:

 • tarbijakaebused;
 • hinnatasemed;
 • tarbija rahulolu;
 • tarnijate või teenuseosutajate vahetamine;
 • toodete ja teenuste ohutus.
 • 2.

  Ühtse jaemüügituru integratsiooni hindamine

 • Jaemüügi siseturu integratsiooni saab mõõta teistest riikidest pärit jaemüüjate esindatuse, ELi-siseste otseste välisinvesteeringute ja ELi-sisese jaekaubanduse järgi.
 • Arvesse võetakse ka ELi-siseseid ostu-müügitehinguid tegevate inimeste suhtumist ja probleeme, millega nad kokku puutuvad.
 • 3.

  ELi riikide tarbijakeskkonna võrdlusuuring

Tarbijakeskkondade hindamiseks uuritakse järgmisi aspekte:

 • õigusaktide jõustamine;
 • kahju hüvitamine ja tarbija ootused selle suhtes;
 • tarbijaorganisatsioonide roll ja tarbija usaldus nende vastu;
 • tarbija teadlikkuse tõstmise tase, eelkõige hariduse, teavitatuse, pädevuse ja teadlikkuse tase.

Analüüsietapp

Analüüsitakse mitmesuguseid küsimusi, sealhulgas alljärgnevat:

 • tarbija teadlikkuse tõstmine;
 • tarbijatele tekitatud kahju;
 • impordihindade ja tarbijahindade suhe;
 • õigusalased näitajad;
 • kooskõla õigusaktidega;
 • kvaliteet, eelkõige uuenduslikkuse aste, tervislikkus, keskkonnasõbralikkus;
 • kättesaadavus ja taskukohasus;
 • koostalitusvõime, st süsteemi või toote võime toimida koos muude toodetega.

Tarbijate tulemustabelite täiustamine alates 2008. aastast

2008. aastast peale on edasi arendatud ja avaldatud kahte tüüpi tarbijate tulemustabeleid.

 • Tarbijaturgude tulemustabeli abil jälgitakse üle 40 tarbijaturu toimimist, lähtudes sellistest põhinäitajatest nagu müüjate usaldamine seoses
  • tarbijakaitse-eeskirjade järgimise,
  • pakkumiste võrreldavuse tagamise,
  • turul pakutavate valikuvõimaluste,
  • tarbijate ootuste täitmise määra ja
  • kahjuga, mida põhjustavad probleemid, millega tarbijad kokku puutuvad.
 • Selles tulemustabelis jälgitakse ja analüüsitakse ka muid näitajaid, nagu ümberorienteerumine ja hinnad.
 • Tarbijatingimuste tulemustabeli abil jälgitakse tarbijate siseriiklikke tingimusi kolmes valdkonnas:
  • teadlikkus ja usaldus;
  • õigusaktide järgimine ja jõustamine ning
  • kaebused ja vaidluste lahendamine.
 • Selles tulemustabelis uuritakse ELi jaemüügituru integratsiooni tulemuslikkust.
 • Alates 2013. aastast on igal aastal vaheldumisi avaldatud üks nimetatud tulemustabelitest.
 • 2013.–2015. aastal vaadati tarbijate tulemustabelite metoodika koostöös Teadusuuringute Ühiskeskusega läbi. Läbivaatamise tulemusena tehti väljatöötatud metoodikasse muudatusi.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis – „Ühtse turu seire tarbija seisukohast: tarbijaturgude tulemustabel” (KOM(2008) 31 (lõplik), 29.1.2008)

Viimati muudetud: 23.01.2017

Top