Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi institutsioonide vaheline koostöö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi institutsioonide vaheline koostöö

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa Liidu lepingu artikkel 13

MIS ON SELLE LEPINGU ARTIKLI EESMÄRK?

 • Euroopa Liidu lepingu artiklis 13 on esitatud nimekiri ELi institutsioonidest ning selles on sätestatud, et nad peavad olema „omavahelises koostöös üksteise suhtes lojaalsed”.

PÕHIPUNKTID

 • ELi erinevad institutsioonid peavad püüdma teha järgmist:
  • edendada ELi väärtusi (inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi põhimõtte ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemustesse kuuluvate inimeste õiguste, austamine);
  • töötada ELi eesmärkide saavutamise nimel (peamised eesmärgid on rahu, ELi väärtuste ja kodanike heaolu edendamine);
  • töötada ELi, avalikkuse ja ELi riikide huvides;
  • tagada ELi poliitika ja tegevuse kooskõla, tõhusus ning järjepidevus.
 • Institutsioonid on järgmised:
 • Kõik institutsioonid tegutsevad neile lepinguga antud pädevuste, menetluste ja eesmärkide raames ning peavad teiste institutsioonidega koostööd tegema.
 • Parlament, nõukogu ja komisjon teevad omavahel tihedat koostööd ning kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 295 võivad nad sõlmida institutsioonidevahelisi kokkuleppeid. Sellisteks kokkulepeteks on näiteks:
 • See, kuidas ELi institutsioonid teevad omavahel koostööd, võib olla määratletud ka muudes lepingu artiklites, nagu näiteks:
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 284, millega reguleeritakse nõukogu ja EKP vahelisi suhteid. Nimetatud artikli kohaselt tuleb EKP president kutsuda nõukogu koosolekutele, kui päevakavas on panga eesmärgid ja ülesanded. EKP aastaaruanne tuleb saata parlamendile, nõukogule ja komisjonile, samuti Euroopa Ülemkogule.
  • Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 134, mille põhjal teevad ELi riigid, komisjon ja EKP koostööd majandus- ja rahanduskomitee raames.
 • Siiski määratakse institutsioonide toimimise ja omavahelise suhtlemise viis kindlaks ka:
  • aastate jooksul välja kujunenud tavade alusel;
  • institutsioonide vastava kodukorra alusel ning
  • juhtumipõhiselt, nagu näiteks EKP ja Euroopa Parlamendi vahel Euroopa panganduse järelevalve aruandekohustuse ja läbipaistvuse kohta sõlmitud kokkuleppe puhul. Selle kokkuleppe sõlmimine nähti konkreetselt ette määruse (EL) nr 1024/2013 (mis käsitleb EKP ülesandeid seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega) artikli 20 lõikega 8.

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu lepingu artikkel 13 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 22)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 295 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 175)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 134 (ELT C 202, 7.6.2016, lk 105 ja 106)

Viimati muudetud: 08.08.2016

Top