Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi täitevasutused

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

ELi täitevasutused

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 58/2003 – ELi täitevasutused

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele on usaldatud ELi programmide juhtimine. Eelkõige käsitleb see teatavaid põhiküsimusi, mis on seotud nende

struktuuri,

ülesannete,

tegevuse,

eelarvesüsteemi,

personali,

järelevalve ja

vastutusega.

PÕHIPUNKTID

Euroopa Komisjon on delegeerinud osa ELi programmide rakendamisega seotud ülesandeid kolmandatele isikutele – nn täitevasutustele. Loodud on kuus täitevasutust:

Täitevasutuse loomine

Komisjon otsustab tasuvusanalüüsi alusel, kas luua täitevasutus, pikendada selle eluiga või see lõpetada. Tasuvusanalüüsis võetakse arvesse mitut tegurit, sealhulgas

allhanget õigustavate ülesannete määratlemine;

kasu ja kulude analüüs, sh inimressursside kohta;

ülesannete täitmise tõhusus ja paindlikkus;

kasutatavate protseduuride lihtsustamine;

tegevuse lähedus lõplikele abisaajatele.

Kui komisjon leiab, et täitevasutus ei ole enam vajalik või selle olemasolu ei ole enam kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega, teeb ta otsuse selle lõpetamise kohta.

Ülesanded

Täitevasutuste ülesanded võivad olla järgmised:

projektide kõigi etappide juhtimine;

eelarve täitmisega seotud toimingute teostamine, lepingute sõlmimine ja toetuste andmine;

programmide rakendamiseks vajalike andmete kogumine, analüüs ja edastamine komisjonile.

Nad ei tohi täita ülesandeid, mis võivad nõuda poliitiliste valikute tegemist.

Komisjon määratleb ametlikus volikirjas tingimused, kriteeriumid, parameetrid ja protseduurid, mida täitevasutus peab järgima.

Struktuur

Täitevasutusi juhivad juhatus ja direktor.

Juhatusse kuulub viis komisjoni poolt määratud liiget, kelle ametiaeg on kaks aastat ja seda võib pikendada. Juhatus koostab igal aastal tööprogrammi, võtab vastu halduseelarve ja aasta tegevusaruande ning rakendab pettuste ja eeskirjade eiramisega võitlemiseks vajalikke meetmeid.

Komisjon nimetab neljaks aastaks (ametiaega saab pikendada) ametisse direktori, kes on ELi ametnik.

Täitevasutuse töötajateks on ELi ametnikud, kes on lähetatud ajutisteks töötajateks, ja teised töötajad, kelle täitevasutus on tööle võtnud lepingutega.

Järelevalve

Täitevasutuste üle teostavad järelevalvet

komisjon, konkreetselt tema siseaudiitor;

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF);

Komisjon koostab välise hindamisakti iga kolme aasta järel ning esitab selle iga täitevasutuse juhatusele, Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale.

TAUST

ELi ametid

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 58/2003, millega kehtestatakse nende täitevasutuste põhikiri, kellele usaldatakse teatavad ühenduse programmide juhtimisega seotud ülesanded (EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1–8)

Viimati muudetud: 25.11.2015

Top