Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ettevõtete üleminek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ettevõtete üleminek

 

KOKKUVÕTE:

Komisjoni teatises (KOM (2006) 117 lõplik) – Ettevõtete üleminek – järjepidevus läbi uue alguse

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

 • Teatises rõhutatakse, kuidas ettevõtete edukas üleminek loob head väljavaated majanduskasvuks ja tööhõiveks ning seega on väga oluline ennetada ettevõtete sulgemist nende üleminekut tõkestavate juriidiliste ja maksualaste takistuste tõttu.
 • See Euroopa Komisjoni teatis sisaldab soovitusi Euroopa Liidu (EL) riikidele ettevõtete üleminekuks sobivate tingimuste loomise kohta.

PÕHIPUNKTID

 • Kui ettevõtte omanik läheb pensionile, lõpetatakse tihtipeale ka ettevõtte tegevus. Juriidiliste, maksualaste ja psühholoogiliste raskuste tõttu nurjuvad mitmed edukate ettevõtete üleminekud. Ei ole lihtne leida mantlipärijat, eriti kui ettevõtteid antakse nüüd enamasti üle kolmandatele osapooltele, mitte pereliikmetele. Lisaks eelistab enamik eurooplasi olla töötajad ja ettevõtjad on pigem huvitatud ettevõtete loomisest, mitte üleminekust.
 • Olemasoleva ettevõtte ülevõtmine pakub aga mitmeid eeliseid (loodud tootmisstruktuur, kliendivõrgustik, oskusteave, maine jne). Ettevõtte edukas üleminek aitab ka kaasa majanduskasvule ja sellest tulenevalt mängib olulist rolli strateegia Euroopa 2020 eesmärkide suunas liikumisel. Näiteks pakuvad olemasolevad ettevõtted keskmiselt viite töökohta uue ettevõtte loodud iga kahe töökoha kohta.
 • Ettevõtete üleminek on tegevus, mis levib järgmisel aastakümnel ühe enam, kuna kolmandik ettevõtete omanikest ELis lähevad järgmise kümne aasta jooksul pensionile. Hinnangute kohaselt on igal aastal mõjutatud 690 000 väikese ja keskmise suurusega ettevõtjat (VKEd) ja 2,8 miljonit töökohta. Seetõttu on oluline luua sobivad tingimused ettevõtete üleminekuks.
 • Selleks soovitab komisjon teha ELi riikidel mitmeid parandusi, sealhulgas järgmisi.
 • 1.

  Jätkusuutlikum poliitiline tähelepanu üleminekutele

ELi liikmesriigid peaksid süstemaatiliselt edendama ettevõtete üleminekut ettevõtete asutamise asemel. Nad peaksid näiteks kaaluma ettevõtete loomisega sarnaste meetmete kehtestamist ka ettevõtete üleminekul.

 • 2.

  Teadlikkuse tõstmine sidusrühmades

 • Praegu ei tehta teadlikkuse tõstmiseks piisavalt pingutusi. Ainult pooled liikmesriigid on võtnud asjakohased meetmed. Nii nagu pensionile jäävate ettevõtete omanikele, tuleks erilist tähelepanu pöörata ka uutele ettevõtjatele, sest sageli pakub ettevõtte ülevõtmine huvitavat alternatiivi uue ettevõtte loomisele. Komisjon soovitab seetõttu tõsta teadlikkust vajadusest üleminekuid aegsasti ette planeerida ettevõtete omanike seas, näiteks kaubanduskodade ja muude kontaktpunktide kaudu, nagu maksunõustajad, raamatupidajad ja pangad.
 • Komisjon kutsub ELi liikmesriike üles julgustama juhendamisskeeme, mille eesmärk on aidata ettevõtete omanikke ülemineku ajal.
 • ELi liikmesriigid peaksid kavandama otsest lähenemisviisi teadlikkuse tõstmiseks ettevõtete omanike seas, näiteks saates kirju ettevõtete omanikele, kes on üle teatud vanuse.
 • 3.

  Ettevõtte õigusliku staatuse muutmise lihtsustamine

Pärimislepingud, partnerluslepingud, piiratud vastutusega äriühingute loomine ja ümberkorraldamine on kõik õiguslikud vahendid, mida saab kasutada äriühingu lõpetamise vältimiseks. Näiteks muudavad pärimisleping, mis on paljudes riikides keelatud, partnerlusleping või piiratud vastutusega äriühingute asutamine võimalikuks tagada ettevõtte järjepidevus omaniku või sidusettevõtte või surma korral. Õigusliku seisundi muutmiseks võib üleantavas ettevõttes teha juriidilisi ümberkorraldusi selle likvideerimise vältimiseks.

 • 4.

  Üleminekute rahastamise parandamine

 • Finantskeskkond on harva ettevõtete üleminekut soosiv. Tõepoolest tekitab ettevõtte üleminek mitmeid raskusi, sealhulgas järgmisi:
  • selleks on vaja rohkem kapitali kui ettevõtte loomiseks, kuid ettevõtte loomiseks mõeldud rahalistest vahenditest ei piisa sageli ettevõtte üleminekuks;
  • sageli leiavad pangad, et ettevõtete ülemineku rahastamine on liiga kulukas ja riskantne, eriti väikeettevõtjate puhul;
  • mõnikord on raske leida rahalist lahendust õigel ajal, kui selline lahendus leiab sageli aset omakapitali ja laenu kombineerimisel.
 • Seetõttu soovitab komisjon, et ELi liikmesriigid pakuksid sobivaid finantstingimusi, andes näiteks stardiabi, laene ja tagatisi. VKEde omakapitali tagatis peaks sisaldama kohalike või piirkondlike fondide investeeringuid, et pakkuda alg- ja/või stardikapitali ning vahefinantseerimist (omakapitali ja võla kombinatsioon).
 • 5.

  Maksusoodustused äriühingu üleandmisel

Olgugi et perekonnasisest üleminekut on mitmes riigis lihtsustatud, tuleb ettevõtete üleminekut kolmandatele osapooltele rohkem julgustada, tehes ettevõtte müügilt saadud tulult tulumaksusoodustusi, spetsiaalseid maksusoodustusi teise ettevõttesse reinvesteeritud tulule või tulule, millega rahastatakse ettevõtte omaniku pensionile jäämist, või maksusoodustusi töötajatele nende enda ettevõttesse investeerimiseks.

 • 6.

  Läbipaistvad turud ettevõtete üleminekuks

Erapooletute teenuste osutamine, millega vahendatakse potentsiaalseid ostjaid ja müüjaid, peaks võimaldama luua ettevõtete üleminekuks läbipaistvaid turge. Mõnes riigis võtavad selle vastutuse enda kanda kaubanduskojad.

Selleks et rakendada kõiki neid soovitusi, tuleb luua abi infrastruktuur, mis jõuaks sadade tuhandete Euroopa ettevõteteni, mille puhul on oodata järgmise paari aasta jooksul üleminekut. Selle infrastruktuuri rakendamine tugineb ELi liikmesriikidele, nende riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele haldusasutustele ning ettevõtete tugiorganisatsioonidele. See hõlmab eelkõige tugiteenust osutavatele üksustele teabe levitamist, koolitajate koolitust ja õppematerjali arendamist.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Ühenduse Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade kava rakendamine – ettevõtete üleminek – järjepidevus läbi uue alguse (KOM (2006) 117 lõplik, 14.3.2006)

Viimati muudetud: 01.12.2016

Top