Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa õigusaktide identifikaator

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa õigusaktide identifikaator

Arvestades ELi riikide erinevaid õiguslikke andmeid nii piirkondlikul kui ka riiklikul ja ELi tasandil, on vaja tagada kodanikele lihtne ja tõhus juurdepääs riiklikele ja ELi õigusaktidele. Euroopa õigusaktide identifikaator võimaldab lihtsat ja kiiret ligipääsu sellele teabele, et aidata kaasa ühise vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala loomisele ja seda tugevdada.

KOKKUVÕTE

Nõukogu järelduste kohaselt võetakse kasutusele Euroopa õigusaktide identifikaator, mille eesmärk on võimaldada lihtsat ligipääsu ELi ja ELi riikide õigusaktidega seotud teabele.

Milline on Euroopa õigusaktide identifikaatori roll?

Õigusalane andmevahetus on ELi tasandil märgatavalt suurenenud. Need andmed pärinevad enamjaolt piirkondlikelt, riiklikelt ja ELi ametiasutustelt. Nende andmete vahetamist takistavad aga õigussüsteemide vahelised erinevused riikide ja ELi tasandil.

Euroopa õigusaktide identifikaatori loomine võimaldab viidata riiklikul ja ELi tasandil õigusaktidele ühtlustatud ja kindlal viisil ning luua nii kiirem ja tõhusam teadusuuringute ja teabevahetuse süsteem, mis oleks kättesaadav kodanikele ja konkreetsetele kasutajatele, nagu seadusandjad, kohtunikud ja advokaadid.

Kuidas Euroopa õigusaktide identifikaator toimib?

Euroopa õigusaktide identifikaator põhineb eelkõige kordumatute tunnuste kasutamisel, mida nimetatakse URI (Uniform Resource Identifier, ühtne ressursiidentifikaator) ja teiseselt struktureeritud metaandmete seerial, mis on ette nähtud riiklikele ja ELi õigusaktidele viitamiseks. Selleks, et semantilisest veebist maksimaalset kasu saada, on Euroopa õigusaktide identifikaatori aluseks erialakeele loomine, mis aitab teavet lihtsamini vahetada.

ELi riikidel on siiski võimalik jätkata õigusalase teabe haldamist oma äranägemise järgi.

Mida peavad ELi riigid Euroopa õigusaktide identifikaatori kasutuselevõtmiseks tegema?

Euroopa õigusaktide identifikaatori kasutuselevõtt on vabatahtlik. ELi riigid ja EL võivad otsustada võtta identifikaatori kasutusele vabatahtlikult ja järk-järgult ning mõnes ELi riigis ja ELi tasandil on see juba kasutusele võetud. Selleks peavad ELi riigid:

  • kohaldama identifikaatorit ametlikes väljaannetes avaldatavate riiklike ja ELi õigusaktide või nende kasutuses olevate õigusalaste andmebaaside ja infosüsteemide suhtes;
  • varustama õigusaktid kordumatu identifikaatoriga ja metaandmete osaga, mis võib hõlmata muu hulgas õigusakti tüüpi, teemat, territoriaalset kohaldamist ning dokumendi kuupäeva;
  • määrama ametisse Euroopa õigusaktide identifikaatori koordinaatori;
  • jagama ja levitama teavet Euroopa õigusaktide identifikaatori kohta;
  • kontrollima igal aastal Euroopa õigusaktide identifikaatori rakendamise edenemist ja ELi ning riiklike õigusaktide metaandmeid.

TAUST

Euroopa õigusaktide identifikaator

ÕIGUSAKT

Nõukogu järeldused, milles tehakse ettepanek võtta kasutusele Euroopa õigusaktide identifikaator (ELT C 325, 26.10.2012, lk 3–11)

Viimati muudetud: 14.12.2015

Top