Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastane võitlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastane võitlus

Euroopa Liit (EL) võtab vastu seaduse, mille eesmärk on võidelda laste vastu suunatud seksuaalsüütegude vastu. Direktiiv käsitleb aspekte alates sanktsioonidest kuni ennetuseni, hõlmates ka ohvrite abistamist. Eelkõige sätestatakse erisätted Internetis leviva lasteporno ja seksiturismi kohta.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/93/EL, 13. detsember 2011, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust ja mis asendab nõukogu raamotsuse 2004/68/JSK.

KOKKUVÕTE

Selle direktiiviga ühtlustatakse kogu Euroopa Liidus laste seksuaalse kuritarvitamise, ärakasutamise ja lastepornoga seotud kuriteod. Sellega määratakse kindlaks ka miinimumkaristused. Uued eeskirjad hõlmavad ühtlasi sätteid, mille eesmärk on võidelda Internetis leviva lasteporno ja seksiturismi vastu. Eeskirjade eesmärk on muuhulgas takistada juba süüdimõistetud pedofiilidel tegeleda selliste ametialaste tegevustega, mis eeldavad korrapäraseid kontakte lastega.

Süüteod ja sanktsioonid

Direktiiviga määratletakse kakskümmend kuritegu, jagades need nelja kategooriasse:

  • seksuaalne kuritarvitamine, nagu seksuaaltegevuses osalemine lapsega, kes ei ole jõudnud seksuaalse enesemääramise ikka, või tema sundimine mõne teise isikuga sellises tegevuses osalema;
  • seksuaalne ärakasutamine, näiteks lapse prostitutsioonis või pornograafilises etteastes osalema panemine;
  • lasteporno: lasteporno valdamine, sellele juurdepääsemine, selle levitamine, tarnimine ja tootmine;
  • lapse ahvatlemine interneti teel seksuaalsel eesmärgil: interneti kaudu tehtud ettepanek kohtuda lapsega tema seksuaalse kuritarvitamise eesmärgil ja ka ettepanek, et laps saadaks samal teel ennast kujutavat lastepornot.

Riiklikul tasandil peavad maksimaalsed õigusi äravõtvad karistused seonduma vähemalt teatavate piirmääradega, mis ulatuvad kuni kümne aastani, olenevalt asjaoludest ja sellest, kas laps on või ei ole jõudnud seksuaalse enesemääramise ikka. Ühtlasi karistatakse nendele süütegudele kihutamist.

Juriidilist isikut saab vastutusele võtta ja karistada, kui süüteo on tema nimel toime pannud isik, kellel on õigus teha otsuseid.

Käsitletud on mitmeid raskendavaid asjaolusid, eelkõige kui süütegu pandi toime lapse suhtes, kes oli eriti kaitsetus olukorras, või kui süüteo pani toime lapse pereliige või lapse suhtes usaldust või võimu kuritarvitanud isik või kui süüteo pani toime isik, kes on varem samaväärsete süütegude eest süüdi mõistetud.

Direktiiviga jäetakse liikmesriikidele õigus otsustada, kas karistada või mitte teatavaid tegusid seoses vastastikusel nõusolekul põhinevate seksuaaltegevustega, kui tegemist on eakaaslastega, kes sarnanevad omavahel vanuse ning füüsilise ja psühholoogilise küpsuse poolest, ning kui kõnealuseid tegusid võib käsitada seksuaalsuse normaalse avastamisena.

Lastega seotud töö

Kordumise tõkestamiseks tuleb isikut, kes on mõistetud süüdi mõnes direktiivis määratletud süüteos, takistada tegemast tööd, mis eeldab otseseid ja korrapäraseid kontakte lastega. Asjaomastel tööandjatel peab olema võimalus nõuda teavet süüdimõistmise või töökeelu kohta. Ühtlasi tuleb see teave edastada teistele liikmesriikidele, et tõkestada pedofiilil kasutada töötajate vaba liikumise õigust ELis, eesmärgiga töötada lastega mõnes teises riigis.

Seksiturism

Keelata tuleb reiside korraldamine, mille eesmärk on laste seksuaalne kuritarvitamine ja ärakasutamine ning lasteporno. Kuna need kuriteod jäävad riigis, kus need toime pandi, sageli karistuseta, sätestatakse direktiiviga, et liikesriigid saavad välisriigis toime pandud sellist tüüpi süütegude korral oma kodanike üle kohut mõista.

Liikmesriigid saavad lisaks nende territooriumil või nende kodaniku poolt toime pandud süütegude osas antud pädevusele laiendada oma pädevust ka välisriigis toimepandud süütegudele, kui süüteo toimepanija peamine elukoht asub nende territooriumil või kui süütegu pandi toime nende territooriumil asutatud juriidilise isiku nimel või kui ohver on selle liikmesriigi kodanik.

Internetis levitatav lasteporno

Liikmesriigid peavad kustutama kiiresti nende territooriumil majutatud lastepornosaidid ja tegema jõupingutusi, et kustutada välisriikides majutatud veebisaidid. Ühtlasi saavad nad läbipaistvuse ja veebikasutajate teavitamisega seotud teatavatel tingimustel blokeerida ligipääsu nendele veebisaitidele oma territooriumil.

Uurimine, süüdistuse esitamine ja pädevus

Süütegude uurimine või nende eest süüdistuse esitamine ei pea sõltuma ohvri kaebuse või süüdistuse esitamisest ning kriminaalmenetlust võib jätkata ka juhul, kui kõnealune isik on oma tunnistuse tagasi võtnud. Lisaks peab olema võimalik esitada teatavate raskete süütegude eest süüdistus piisava tähtaja jooksul pärast ohvri täisealiseks saamist.

Inimkaubanduse ohvrite abistamine, toetamine ja kaitse

Vastavalt direktiivis ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses esitatud sätetele tuleb ohvritele pakkuda abi ja toetust enne ja pärast kriminaalmenetlust ning selle käigus. Seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno ohvritest lapsi käsitatakse eriti kaitsetute ohvritena ning neid tuleb kohelda nende olukorrale vastavalt.

Kui süüteo pani toime lapse pereliige, võetakse erikaitsemeetmed. Ühtlasi peab noortel ohvritel olema viivitamatu juurdepääs õigusalasele nõustamisele ja esindamisele, mida pakutakse vajaduse korral tasuta. Noortele osutatav abi ja toetus ei tohi oleneda nende uurimises või kriminaalmenetluses osalemise soovist.

Ennetusmeetmed

Lastega toimepandud seksuaalsüütegude osas süüdi mõistetud või uurimise all olevatele isikutele tuleb pakkuda eriprogramme, mille eesmärk on vähendada korduvkuritegude riski. Ühtlasi tuleb neid isikuid hinnata, et määrata kindlaks oht, mida nad endast kujutavad, ja korduvkuritegude sooritamise risk.

Kontekst

Selle direktiiviga asendatakse raamotsus 2004/68/JSK. Võttes arvesse, et mõned inimkaubanduse ohvrid on olnud ka seksuaalse kuritarvitamise või ärakasutamise lapsohvrid, täiendatakse sellega ka inimkaubanduse tõkestamise ja sellevastase võitluse direktiivi.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/93/EL

17.12.2011

18.12.2013

ELT L 335, 17.12.2011

Viimati muudetud: 01.02.2012

Top