Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Õigus kaitsjale (ettepanek)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Õigus kaitsjale (ettepanek)

Direktiivi ettepaneku eemärk on tagada kogu Euroopa Liidus (EL) kahtlustatavatele ja süüdistatavatele kriminaalmenetluses õigus kasutada kaitsja teenuseid ja teavitada lähedasi (ja konsulaarameteid, kui isik asub välismaal) oma vahistamisest.

ETTEPANEK

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja õigust teatada kinnipidamisest [KOM(2011) 326 lõplik – Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata]).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EN) (FR) tagavad kaitseõiguse ja õiguse õiglasele kohtulikule arutamisele, mille hulka kuulub õigus kaitsjale.

Euroopa Liidu territooriumil toimuvas kriminaalmenetluses kahtlustatavatele või süüdistatavatele isikutele eespool nimetatud õiguse tagamiseks teeb komisjon ettepaneku, millega kehtestatakse kõikidele liikmesriikidele ühised miinimumnõuded.

Põhimõte

Kriminaalmenetluse raames tuleb õigus kaitsjale tagada järgmistele isikutele:

Kui nad vahistatakse menetluse käigus, on nimetatud isikutel ühtlasi õigus teatada kinnipidamisest vähemalt ühele enda poolt valitud isikule, näiteks vanemale või tööandjale. Välisriikide kodanikud peavad saama võtta ühendust oma saatkonna või konsulaadiga.

Nimetatud õigused tagatakse kuni menetluse lõpuni alates hetkest, kui isikut on teavitatud, et teda kahtlustatakse kuriteos või et talle esitatakse kuriteo eest süüdistus. Euroopa vahistamismääruses osutatud isikule tuleb need õigused tagada alates vahistamise hetkest.

Rakendamine

Igale kriminaalmenetluse raames kahtlustatavale või süüdistatavale isikule tuleb anda võimalus kasutada kaitsjat niipea kui võimalik ja igal juhul järgmistes olukordades:

  • alates ärakuulamise hetkest;
  • kui menetlus- või tõendite kogumise toimingu puhul nõutakse või lubatakse asjaomase isiku kohalolekut;
  • alates vahistamise hetkest.

Euroopa vahistamismääruses osutatud isik peab saama kasutada kaitsja teenuseid nii teda vahistanud liikmesriigis kui ka vahistamismääruse väljastanud liikmesriigis. Vahistamismääruse väljastanud liikmesriigis asuv kaitsja ei tegele asja sisulise poolega, vaid ta teeb koostööd teise kaitsjaga, et võimaldada tagaotsitaval kasutada oma õigusi.

Kahtlustataval või süüdistataval on õigus kohtuda oma kaitsjaga. Kohtumiste kestus ja sagedus peab olema piisav, et kaitseõigust saaks kasutada.

Kaitsja peab saama aidata üle- või ärakuulamisel, samuti muudel uurimistoimingutel või tõendite kogumisel, mille puhul nõutakse või lubatakse liikmesriigi õiguse kohaselt kahtlustatava või süüdistatava kohalolu. Ühtlasi peab ta saama juurdepääsu kinnipidamiskohale, et kontrollida vangistustingimusi.

Kaitsja ja tema kliendi vaheline mis tahes vormis suhtlemine on konfidentsiaalne.

Juhul kui rikutakse õigust kaitsjale, peab kahtlustatav või süüdistatav saama kasutada õiguskaitsevahendeid, millega saab taastada tema olukorra sellisena, nagu see oleks olnud, kui õigusrikkumist ei oleks toimunud. Isiku vastu ei saa kasutada mingeid ütlusi ega tõendeid, mida on kogutud, rikkudes tema õigust kaitsjale.

Erandid

Erandkorras ja õiguskaitseasutuse loa korral võib peatada õiguse kaitsjale ning õiguse suhelda kolmanda isiku, saatkonna või konsulaadiga. Erandeid tuleb põhjendada vajadusega hoida ära tõsised negatiivsed tagajärjed inimese elule või füüsilisele puutumatusele. Mingil juhul ei tohi selle erandi ainsaks põhjenduseks olla isikule süüks pandava õigusrikkumise raskusaste. Erand peab olema olukorraga proportsionaalne ja võimalikult lühiajaline ning see ei tohi kahjustada õiglast kohtulikku arutamist.

Kahtlustatav või süüdistatav võib kaitsja abist loobuda. Loobumisotsus peab olema vabatahtlik ja ühene. Isikut tuleb teavitada selle otsuse tagajärgedest ja ta peab olema võimeline neid mõistma.

Kontekst

Kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõiguste tugevdamine kriminaalmenetluses on üks Stockholmi programmi eesmärkidest. Ettepanek on osa meetmete kogumikust, mis hõlmavad direktiivi õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele ja alles läbirääkimiste etapis olevat direktiivi, milles käsitletakse õigust teabele.

Ettepanek jõustub alles siis, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on selle läbi vaadanud ning vastu võtnud. Direktiivi lõplik tekst võib seetõttu komisjoni ettepaneku tekstist erineda.

Viited

Ettepanek

Euroopa Liidu Teataja

Menetlus

KOM(2011) 326

2011/154/COD

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu resolutsioon, 30. november 2009, teekaardi kohta, mille eesmärk on tugevdada kahtlustatavate või süüdistatavate isikute menetlusõigusi kriminaalmenetluses [ELT C 295, 4.12.2009].

Viimati muudetud: 13.10.2011

Top