Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus

Inimkaubandust loetakse kogu maailmas üheks raskeimatest kuritegudest. Tegu on inimõiguste raske rikkumisega. Kõnealuses direktiivis sätestatakse kogu Euroopa Liidus (EL) eeskirjad selle kohutava nähtusega võitlemiseks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2011. aasta direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK.

KOKKUVÕTE

Inimkaubandust loetakse kogu maailmas üheks raskeimatest kuritegudest. Tegu on inimõiguste raske rikkumisega. Kõnealuses direktiivis sätestatakse kogu Euroopa Liidus (EL) eeskirjad selle kohutava nähtusega võitlemiseks.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse ühised miinimumnõuded inimkaubandusega seotud süütegude avastamiseks ja karistuste määramiseks. Lisaks sätestatakse selles meetmed inimkaubanduse ennetamiseks ning ohvrite kaitse tugevdamiseks.

PÕHIPUNKTID

Mõisted

  • Karistatavad on järgmised tahtlikud teod: isiku värbamine, transportimine, üleviimine, varjamine või vastuvõtmine sunnimeetodil ärakasutamise eesmärgil.
  • Ärakasutamiseks loetakse muu hulgas järgmised teod: i) isiku seksuaalne ärakasutamine või kasutamine prostituudina; ii) tööle või teenuste osutamisele sundimine (sealhulgas kerjamisele, orjusesse või sunnitööle sundimine, ärakasutamine kuritegelikuks tegevuseks või elundite eemaldamine).

Sanktsioonid: direktiivis sätestatakse eespool nimetatud süütegude eest maksimummäärana vähemalt viieaastane vangistus ja raskendavate asjaolude korral vähemalt kümneaastane vangistus. Raskendavaks asjaoluks on näiteks süüteo toimepanemine eriti kaitsetu isiku (näiteks lapse) vastu või süüteo toimepanemine kuritegeliku organisatsiooni liikmena.

Süüdistuse esitamine: ELi riigid võivad esitada oma kodanikele süüdistuse teises ELi riigis toime pandud süüteo eest ning kasutada uurimisvahendeid, näiteks pealtkuulamist (näiteks telefonivestluste pealtkuulamist ja e-posti jälgimist).

Ohvrite toetamine: ohvreid toetatakse enne ja pärast kriminaalmenetlust ning selle ajal, et ohvrid saaksid kasutada õigusi, mis on sätestatud nõukogu raamotsuses ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses. Toeks võib olla ohvrite majutamine varjupaikades või meditsiinilise/psühholoogilise abi ning teabe- ja tõlgiteenuste osutamine.

Lastele ja teismelistele (alla 18 eluaasta) osutatakse täiendavaid tugiteenuseid. Muu hulgas pakutakse neile füüsilist ja psühhosotsiaalset tuge ja haridusteenuseid ning vajaduse korral määratakse eestkostja või seaduslik esindaja. Vajalike oskustega töötajad peavad nendega kohe vestlema selleks sobivas keskkonnas.

Ohvritel on õigus politsei kaitsele ja õigusabile hüvitise taotlemiseks.

Ennetamine: ELi riigid peavad

  • võtma meetmed inimkaubandust soodustava nõudluse vähendamiseks ning
  • korraldama ametnike teavituskampaaniaid ja koolitusi, et võimaldada neil inimkaubanduse ohvreid ja potentsiaalseid ohvreid ära tunda ning nendega tegeleda.

Ametisse on määratud ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaator, kes peab tagama inimkaubandusevastase võitluse ühetaolisuse ja koordineerituse.

Selleks, et aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda vaba liikumise õiguse kuritarvitamisega, on komisjon avaldanud käsiraamatu ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike vaheliste fiktiivabielude teemal. Näiteks võib mõnel sundabielul olla inimkaubanduse tunnuseid.

MILLAL DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. aprillil 2011 ning ELi riigid pidid selle siseriiklikku õigusesse üle võtma 6. aprilliks 2013.

TAUST

Inimkaubandus on sõnaselgelt keelatud ELi inimõiguste hartas (artikkel 5) ning EL on selle nähtusega võitlemiseks loonud põhjaliku juriidilise ja poliitilise raamistiku, eriti kõnealuses direktiivis (2011/36/EL) ja inimkaubanduse kaotamist käsitlevas ELi strateegias aastateks 2012-2016.

Lisateavet leiate inimkaubandusevastase ühistegevuse programmi Together Against Trafficking poliitikadokumentide ja õigusaktide veebisaitidelt, Eurostati 2015. aasta artiklist ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2014. aasta artiklist.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/36/EL

15.4.2011

6.4.2013

ELT L 101, 15.4.2011, lk 1-11

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Inimkaubanduse kaotamist käsitlev ELi strateegia aastateks 2012-2016 (COM(2012) 286 final, 19. juuni 2012).

ELi kava inimkaubanduse tõkestamise ja sellevastase võitluse heade tavade, standardite ning korra kohta (ELT C 311, 9.12.2005, lk 1-12).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Kuidas aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda vaba liikumise õiguse kuritarvitamise vastu: käsiraamat, milles käsitletakse väidetavaid fiktiivabielusid ELi kodanike ja kolmandate riikide kodanike vahel ELi kodanike vaba liikumist käsitleva ELi õiguse raames (COM(2014) 604 final, 26. september 2014).

Komisjoni talituste töödokument - inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia rakendamise vahearuanne (SWD(2014) 318 final, 17. oktoober 2014).

Viimati muudetud: 03.03.2015

Top