Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohvrite õiguste tugevdamine Euroopa Liidus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohvrite õiguste tugevdamine Euroopa Liidus

Käesoleva ELi õigusakti eesmärk on tagada tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikune tunnustamine ohvrite õiguste tugevdamiseks ELis.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 606/2013, 12. juuni 2013, tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta (ELT L 181, 29.6.2013).

KOKKUVÕTE

Käesoleva ELi määrusega kehtestatakse ELi liikmesriikides tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete tunnustamise lihtsa ja kiire mehhanismi eeskirjad.

Eesmärk on tagada, et näiteks koduvägivalla ohvrid ja isikud, kelle füüsiline ja/või vaimne puutumatus või vabadus on ohus ning kelle suhtes üks ELi liikmesriik rakendab kaitsemeetmeid, saab ilma kuluka ja aeganõudva asjaajamiseta samasugust kaitset ka teistes liikmesriikides, kuhu nad kolivad või reisivad.

ELi liikmesriigis rakendatud kaitsemeetme eesmärk on kaitsta vägivallaohvreid (nt koduvägivalla, ebaseadusliku jälitamise ja lastevastase vägivalla ohvreid), kui kõnealuse isiku kehaline ja/või vaimne puutumatus või isikuvabadus on ohus.

Kaitsemeetme kehtestab kohtu- või kohtuväline asutus ohustatud isiku taotlusel. Paljud sellised meetmed kehtestatakse ilma ohustava isiku kohalolekut nõudmata, eriti kiireloomulise menetluse korral.

Üha rohkem inimesi reisib ja kolib välismaale. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada, et ühes ELi liikmesriigis isiku suhtes võetud ajutine kaitsemeedesäiliks ilma aeganõudva asjaajamiseta ka juhul, kui isik reisib või kolib teise liikmesriiki.

Menetluse kiirendamiseks kasutatakse tüüpvormi kohast mitmekeelset tõendit, mille abil ilma vaheformaalsusteta tagatakse ühes liikmesriigis ohustatud isiku suhtes kehtestatud kaitsemeetme tunnustamine ka teises liikmesriigis, kuhu isik siirdub.

Tõendis esitatakse teave, mis on vajalik kaitsemeetme tunnustamiseks ja asjakohasel juhul selle jõustamiseks. Selle ettenähtud kasutusviis on järgmine:

  • kaitstavale isikule väljastab tõendi esimese riigi pädev asutus, kes teavitab ohustavat isikut (kaitstava isiku taotlusel võidakse esitada ka tõlge);
  • kaitstav isik esitab tõendi ja kaitsemeetme koopia teise riigi pädevatele asutustele, mis seejärel tagavad selle täitmise, kohandades vajadusel kaitsemeetmes kajastuvaid faktilisi asjaolusid.

VIIDE

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 606/2013

11.1.2015

-

ELT L 181, 29.6.2013

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL , 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012).

Selle direktiiviga asendatakse ohvrite seisundit kriminaalmenetluses käsitleva raamotsuse 2001/220/JSK sätted. Direktiiviga soovitakse edendada õigust inimväärikusele, õigust elule, õigust kehalisele ja vaimsele puutumatusele, vabadusele ja turvalisusele, õigust era- ja perekonnaelu austamisele, õigust omandile, mittediskrimineerimise põhimõtet, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõtet, lapse, eakate ja puudega inimeste õigusi ning õigust õiglasele kohtulikule arutamisele - täpsemalt kehtestada miinimumnõuded kuriteoohvrite kaitse kohta ELi tasandil.

Viimati muudetud: 07.03.2014

Top