Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kriminaalpreventsioonialane koostöö Euroopas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kriminaalpreventsioonialane koostöö Euroopas

Nõukogu otsus 2009/902/JSK, millega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik

ÕIGUSAKT

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsus 2009/902/JSK, millega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2001/427/JSK

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidus täiustab kriminaalpreventsiooni poliitikat koostöö riikliku ja kohaliku tasandi ametiasutuste ning muude ekspertide ja valdkonnas tegutsejate vahel.

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega luuakse Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik, et aidata kaasa ELi kriminaalpreventsiooni meetmete arendamisele. Sellega luuakse ELi riikide koostööraamistik. Samuti toetab võrgustik kriminaalpreventsiooni riiklikul ja kohalikul tasandil.

PÕHIPUNKTID

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik vastutab järgmise eest:

sidusrühmadevaheline koostöö, kontaktide ja teabevahetuse parandamine;

kriminaalpreventsiooni käsitleva teabe kogumine, hindamine ja edastamine;

konverentside ja tegevuste korraldamine kriminaalpreventsiooni arendamiseks ning kriminaalpreventsiooni töötulemuste jagamine;

Euroopa institutsioonidele (nõukogule ja komisjonile) eksperditeabe andmine;

nõukogule igal aastal oma töö kohta aruannete esitamine;

kuritegevusest tulenevaid asjaomaseid ohtusid arvesse võtva tööprogrammi väljatöötamine ja rakendamine.

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku eesmärgid saavutatakse iga-aastase tööprogrammi kaudu, mis on mitmeaastase strateegia (2010-2015) osa.

Võrgustik koosneb järgmisest:

võrgustiku üldise juhtimise eest vastutav juhatus;

juhatusele haldustuge andev sekretariaat;

riiklike esindajate vahel oskusteadmiste ja muu teabe vahetamist toetavad kontaktpunktid.

Tegevus

Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik tegeleb mitmesuguste küsimustega, sealhulgas:

heade tavade edendamine andmebaasi abil, mis sisaldab kriminaalpreventsiooni algatuste ja projektide ELi-üleseid näiteid (alates vägivaldse kuritegevuse preventsioonist ja lõpetades küberkuritegevuse preventsiooniga);

parimate tavade teemalise konverentsi korraldamine, mis on otsustajatele, valdkonnas tegutsejatele ja teadlastele mõeldud iga-aastane üritus kriminaalpreventsiooni ning ELi riikide ohutuse ja julgeoleku alaste kogemuste ning parimate tavade jagamiseks ja edasiandmiseks;

Euroopa kriminaalpreventsiooni auhinna üleandmine, mis on mõeldud parima Euroopa kriminaalpreventsiooni projekti autasustamiseks. Auhind on avatud mis tahes projektile, algatusele või meetmete paketile, mis on mõeldud kindlaks määratud teemavaldkonnas kuritegevuse ja kuritegevuse hirmu vähendamiseks;

teadusuuringutel põhinevate tulemuste kogumine ja tegevuse edendamine kriminaalpreventsiooni eesmärgil. Kriminaalpreventsiooni konkreetseid asjaolusid käsitlevate nn meetmepakettide eesmärk on pakkuda kohalikele valdkonnas tegutsejatele ja otsustajatele hõlpsasti loetava dokumendi kujul informatiivseid, toetavaid ja inspireerivaid elulisi teadmisi;

kriminaalpreventsiooni käsitlevate uuringute, artiklite ja muude dokumentide arhiivi loomine ning pidamine, mis on juurdepääsetav veebiraamatukogu otsingumootori abil Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku veebilehel.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

30. novembrist 2009.

Lisateavet leiate Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustiku veebilehelt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus 2009/902/JSK

30.11.2009

-

ELT L 321, 8.12.2009, lk 44-46

Viimati muudetud: 13.08.2015

Top