Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kohtueelse järelevalve vastastikune tunnustamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kohtueelse järelevalve vastastikune tunnustamine

KOKKUVÕTE:

Otsus 2009/829/JSK – kohtueelne järelevalve (kinnipidamise alternatiiv)

KOKKUVÕTE

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

Otsuse alusel on kohtuistungit ootaval ELi kodanikul lubatud kohtuistungi alguseni koju naasta.

See võimaldab elukohariigi ametiasutustel teha tema üle järelevalvet vabadusekaotuseta (väljaspool vanglat) meetmeid kasutades. Näiteks võidakse kohustada teda igal päeval politseijaoskonda ilmuma.

See võimaldab vältida pikaajalist kinnipidamist välisriigis.

PÕHIPUNKTID

Kui kahtlustatav on nõus koju naasma, valib kohtuistungi toimumise riik kohaldatava järelevalvemeetme*.

Kohtuistungi toimumise riik saadab elukohariiki asjaomase tunnistuse koos järelevalvemeetmete rakendamise otsusega.

Elukohariigil on 20 tööpäeva aega seda otsust tunnustada.

Riik võib keelduda otsuse tunnustamisest, kui

kõnealune tegu ei ole süütegu elukohariigi õigusaktide alusel;

seda on alust mitte tunnustada (nt juhul, kui lisatud tunnistus on mittetäielik).

Mõne süüteo puhul peavad riigid rakendamise otsust tunnustama. Muuhulgas on sellised süüteod

terrorism;

inimkaubandus;

kuritegelikus ühenduses osalemine.

Juhul kui kahtlusalune isik ei ilmu kohtuistungile, võib elukohariik ta üle anda, see tähendab sundida teda naasma Euroopa vahistamismäärust kasutades.

Ühendkuningriik osaleb selles programmis 2014. aastast.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

1. detsembrist 2012.

TAUST

Kohtueelsete järelevalvemeetmete vastastikune tunnustamine

PÕHIMÕISTED

* Järelevalvemeetmed - füüsilisele isikule määratud kohustused ja juhised

viibida kindlaksmääratud kohas;

mitte lahkuda riigist;

mitte juhtida mootorsõidukit;

teavitada riigiasutust elukohamuutusest;

ilmuda kindlaksmääratud aegadel konkreetsesse asutusse (nt politseisse);

mitte külastada teatavaid kohti või seal elada;

vältida kontakte teatavate isikutega.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta raamotsus 2009/829/JSK Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Raamotsus 2009/829/JSK

1.12.2009

1.12.2012

ELT L 294, 11.11.2009, lk 20-40

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Raamotsuste 2008/909/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed), 2008/947/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite suhtes) ja 2009/829/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivsete võimaluste suhtes) rakendamine liikmesriikides (COM(2014) 57 (final), 5.2.2014)

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6-9)

Viimati muudetud: 28.09.2015

Top