Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ohvrite parem kaitse kriminaalmenetluses

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ohvrite parem kaitse kriminaalmenetluses

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2012/29/EL – kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Nn ohvrite direktiiviga tugevdatakse kõigi ELi riikide olemasolevaid siseriiklikke meetmeid kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuetega, mis kehtivad kogu ELis.
 • Ohvritel peab olema võimalus:
  • kokkupuudete puhul asutustega mõista ja olla mõistetud (nt lihtsas ja arusaadavas sõnastuses);
  • saada teavet alates esimesest kokkupuutest asutusega;
  • esitada ametlik kaebus ja saada kirjalik kinnitus;
  • kasutada suulist ja kirjalikku tõlget (vähemalt ohvri küsitlemise/ülekuulamise ajal);
  • saada teavet kuriteo menetlemise kohta;
  • kasutada ohvriabiteenuseid.

PÕHIPUNKTID

 • Selle peamine eesmärk on tagada, et kuriteoohvrid saavad asjakohast teavet, tuge ja kaitset ning et neil on võimalik osaleda kriminaalmenetluses, olenemata sellest, millises ELi liikmesriigis kahju tekkis.
 • Kõik ELi liikmesriigid peavad tagama, et kuriteoohvrite staatust tunnustatakse ja et neisse suhtutakse austavalt, diskreetselt ja professionaalselt, nende vajadusi arvestades, ning et neid ei diskrimineerita (nt kodakondsuse, elanikustaatuse, rassi, usutunnistuse, vanuse, soo vms alusel).
 • Direktiivis sätestatakse miinimumnõuded, mida kohaldatakse kõigile ohvritele olenemata ohvri kodakondsusest ja elanikustaatusest ning kuriteo laadist. Kuriteo toimepanemisel või kriminaalmenetluse toimumisel Euroopa Liidus tuleb ohvrile tagada ohvrite direktiiviga kehtestatud õigused. Direktiivi kohaselt loetakse ohvriteks ka surnud ohvrite pereliikmed.

Direktiiviga kehtestatakse järgmised õigused.

 • Kõnealustel ohvritel peab olema võimalus:
  • taotleda oma juhtumi arutamist kohtus;
  • taotleda kriminaalmenetlusest loobumise otsuse läbivaatamist;
  • taotleda kulude hüvitamist;
  • saada õigusabi;
  • tagasi saada varastatud vara.
 • Liikmesriikide asutused peavad vähendama raskusi, mis tekivad juhul, kui kuriteoohver ei ole selle liikmesriigi elanik, kus kuritegu toime pandi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. novembril 2012. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. novembriks 2015.

TAUST

Direktiiviga asendatakse nõukogu raamotsus ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses (2001/220/JSK).

 • Lisateave: vt Ohvrid (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57–73)

Viimati muudetud: 15.02.2016

Top