Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ELi õiguskaitsekoostöö amet – Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ELi õiguskaitsekoostöö amet – Europol

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol)

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse Europol kui Euroopa Liidu (EL) asutus, mis vastutab ELi riikide õiguskaitsealase koostöö eest.

PÕHIPUNKTID

 • Europoli asukoht on Madalmaades Haagis.
 • Selle ülesanne on toetada ELi riike raskete piiriüleste kuritegude, terrorismi ja muude ELi huve kahjustavate kuriteovormide vastases võitluses.
 • Europoli peamised ülesanded on järgmised:
  • koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ja vahetada teavet;
  • teavitada ELi riike seostest neid puudutavate kuritegude vahel;
  • abistada ELi riike seoses uurimisega ning varustada neid luureandmete ja analüüsiteabega;
  • koordineerida, korraldada ja rakendada uurimist ning tegevust ELi riikide õiguskaitseasutuste meetmete toetamiseks või tugevdamiseks;
  • taotleda, et ELi riigid alustaksid, viiksid läbi või koordineeriksid konkreetsete juhtumite korral uurimisi, ja esitada soovitusi ühise uurimisrühma moodustamise kohta;
  • aidata ELi riikidel hoida ära selliseid kuriteovorme ja võidelda nende vastu, mille toimepanemiseks, millele kaasaaitamiseks või hõlbustamiseks on kasutatud internetti;
  • koostada ohuhinnanguid ja muid aruandeid.
 • Nõukogu otsuse 2005/511/JSK alusel on see ühtlasi euro võltsimise vastu võitlemise keskasutus.
 • Europoli vastutusalasse kuuluvates küsimustes võivad ameti töötajad osaleda ühistes uurimisrühmades. Nad ei tohi siiski osaleda ühegi sunnimeetme võtmisel, vaid võivad tegutseda ainult abijõududena.
 • Europoli ja ELi riigi pädeva asutuse vaheline koostöö toimub määratud siseriikliku üksuse vahendusel. Vastavalt kõnealuse ELi riigi kindlaksmääratud tingimustele võivad ELi riigid siiski lubada otsekontakte pädevate asutustega.
 • Seoses oma ülesannete täitmisega võib Europol töödelda teavet ja luureandmeid, sealhulgas isikuandmeid. Selleks on loodud Europoli infosüsteem ja analüüsimiseks koostatud tööfailid. Siseriiklikud üksused, kontaktametnikud ja Europoli töötajad võivad andmeid vahetult süsteemi sisestada ja sealt väljavõtteid teha. ELi riikide määratud pädevad asutused võivad teha süsteemis ainult otsinguid, et veenduda taotletavate andmete olemasolus.
 • Oma ülesandeid täites võib Europol teha koostööd teiste ELi asutustega, eelkõige Eurojusti ja Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF).
 • Samuti võib Europol teha koostööd ELi mittekuuluvate riikide ja organisatsioonidega, sealhulgas Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooniga (Interpol).

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

 • Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

 • Europol loodi algselt 1995. aasta Europoli konventsiooni alusel, mis asendati nõukogu otsusega 2009/371/JSK. See otsus omakorda tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse Europoli määrusega (määrus (EL) 2016/794) alates 1. maist 2017. Europoli määrusega viiakse Europol vastavusse Lissaboni lepingu nõuetega ja suurendatakse selle vastutust, kuna muuhulgas nähakse sellega ette, et Euroopa Parlament kontrollib Europoli tegevust koos ELi riikide parlamentidega.
 • Ühtlasi muudetakse Europol sellega ELi riikide õiguskaitseasutuste vahelise kriminaalteabe vahetamise keskuseks ning tagatakse veelgi tugevamad andmekaitsemeetmed. Uued andmetöötluseeskirjad võimaldavad Europolil kiiresti välja selgitada suundumusi ja mustreid kõigis kuritegevuse valdkondades ning koostada ELi riikide õiguskaitseasutuste abistamiseks põhjalikumaid ja asjakohasemaid luureandmete aruandeid.
 • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) (ELT L 121, 15.5.2009, lk 37–66)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, lk 53–114)

Viimati muudetud: 14.11.2016

Top