Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Karistusregistrite andmete vahetamine ELi riikide vahel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Karistusregistrite andmete vahetamine ELi riikide vahel

 

KOKKUVÕTE:

raamotsus 2009/315/JSK – karistusregistrite andmete vahetamine ELi riikide vahel

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

 • Selles sätestatakse ELi riikide vahel karistusregistrite andmete vahetamise üldpõhimõtted lisaks nõukogu otsusele 2009/316/JSK, millega loodi Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS).
 • Selle eesmärk on takistada kurjategijate vabanemist oma kuritegelikust minevikust, liikudes riigist, kus nad süüdi mõisteti, teise ELi riiki. Selleks tagatakse, et teave kõigi nende suhtes tehtud süüdimõistvate otsuste kohta on vajaduse korral kättesaadav, olenemata sellest, millises ELi riigis nad süüdi mõisteti.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Käesoleva raamotsuse eesmärgid on järgmised:

 • kehtestada kord, mille kohaselt peab ELi riik, kus on tehtud mõne muu ELi riigi kodaniku suhtes süüdimõistev kohtuotsus, edastama teabe sellise kohtuotsuse kohta süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgsele riigile;
 • määratleda kodakondsusjärgse ELi riigi kohustus talletada saadud andmed ning täpsustada karistusregistris sisalduvate andmete kohta esitatud päringutele vastamise tingimused;
 • kehtestada eeskirjade kogum, et luua elektrooniline süsteem süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitleva teabe vahetamiseks.

Asutuste määramine

ELi riigid peavad määrama andmete edastamisega seotud ülesannete täitmiseks keskasutused.

Karistuste registreerimine ja andmete säilitamine

Süüdimõistva kohtuotsuse langetanud ELi riik kannab karistusregistrisse andmed süüdimõistetud isiku kodakondsuse kohta ning edastab ELi riigile teabe süüdimõistva kohtuotsuse kohta, mis on tehtud selle ELi riigi kodanike suhtes, sealhulgas andmed:

 • süüdimõistetud isiku kohta;
 • süüdimõistva kohtuotsuse laadi kohta;
 • kuriteo kohta, millest tulenevalt süüdimõistev kohtuotsus langetati.

Kodakondsusjärgne ELi riik talletab talle edastatud teabe, et vastata talle edastatud teabepäringutele oma kodakondsusega isikute süüdimõistmise kohta. Vastus peab:

 • sisaldama andmeid kõnealuses ja teistes ELi riikides ning kolmandates riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta ning
 • olema koostatud kümne tööpäeva jooksul või 20 tööpäeva jooksul, kui isik küsib karistusregistrist andmeid enda kohta.

Teabevahetus

 • Andmeid võidakse vahetada kriminaalmenetluse või ka muul eesmärgil, nt töölepingu sõlmimisele eelneva andmete kontrollimise eesmärgil. Kui kriminaalmenetluse eesmärgil esitatud päringule vastamine on kohustuslik, siis muul eesmärgil esitatud päringute suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.
 • Kui ELi riigi keskasutus saab asjaomaselt riiklikult asutuselt päringu andmete kohta, võib ta omakorda küsida teavet teiselt ELi riigilt, esmajoones asjaomase isiku kodakondsusjärgselt ELi riigilt.
 • Kui ELi riik keskasutus saab teise ELi riigi kodanikult päringu tema enda karistusregistri andmete kohta, võib ta esitada päringu asjaomase isiku kodakondsusjärgsele ELi riigile ning lisada need andmed väljastatud tõendile.

Ühendkuningriigi osalemine

Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 36 kohaselt otsustas Ühendkuningriik jätkata osalemist süsteemis ECRIS 1. detsembrist 2014. Seda kinnitati komisjoni otsusega 2014/858/EL.

Rakendamine

 • 2016. aastal Euroopa Komisjoni poolt avaldatud aruandes kirjeldatakse raamotsuse rakendamist ELi riikides. Üldiselt märgitakse selles, et karistusregistrite andmete vahetamisel EL riikide vahel on tehtud märkimisväärseid edusamme.
 • 22 ELi riiki on teavitanud Euroopa Komisjoni meetmetest, mida on rakendatud raamotsuse ülevõtmiseks oma siseriiklikesse õigusaktidesse. Viis riiki kuuest, kes ei ole komisjoni oma meetmetest teavitanud, vahetavad karistusregistri teavet Euroopa karistusregistrite infosüsteemi kaudu.
 • Mõnel juhul ei ole raamotsuse teatavaid aspekte õigesti või täielikult siseriiklikesse õigusaktidesse üle võetud ja komisjon rõhutab vajadust võtta kiireloomulisi meetmeid.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 27. aprillist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 27. aprilliks 2012.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009, lk 23–32)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsus 2009/316/JSK Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks (ELT L 93, 7.4.2009, lk 33–48)

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6–9)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsuse 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu, rakendamise kohta (COM(2016) 6 final, 19.1.2016)

Viimati muudetud: 10.01.2017

Top