Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elutähtsa infrastruktuuri kaitse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elutähtsa infrastruktuuri kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/114/EÜ – Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimine ja määramine ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euroopa elutähtsate infrastruktuuride* identifitseerimise ja määramise Euroopa Liidu (EL) menetlus ning sätestatakse lähenemisviis nende kaitse parandamisele.

PÕHIPUNKTID

Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimine ja määramine

 • ELi riigid identifitseerivad ettenähtud menetluse kohaselt potentsiaalsed Euroopa elutähtsad infrastruktuurid, kasutades selleks vajaduse korral Euroopa Komisjoni abi. Nad peaksid potentsiaalsete Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimisel kasutama
  • valdkondadevahelisi kriteeriume, nagu võimalikud kahjustused ning majanduslik ja elanikkonnale avalduv mõju;
  • valdkondlikke kriteeriume, mis on omased konkreetset liiki Euroopa elutähtsatele infrastruktuuridele.
 • ELi riigid teevad oma territooriumil asuvate potentsiaalsete Euroopa elutähtsate infrastruktuuride määramise menetluses koostööd (nt pidades arutelusid teiste ELi riikidega).
 • ELi riigid vaatavad Euroopa elutähtsateks infrastruktuurideks identifitseerimised ja määramised korrapäraselt läbi.
 • Käesolevat direktiivi kohaldatakse ainult energeetika ja transpordi valdkonnale (vt direktiivi I lisa). Mõne aja pärast võidakse lisada selle reguleerimisalasse teisi valdkondi.

Haldaja turvalisuse tagamise kavad

 • ELi riigid tagavad, et igale Euroopa elutähtsale infrastruktuurile on kehtestatud haldaja turvalisuse tagamise kava.
 • Haldaja turvalisuse tagamise kava menetluse eesmärk on identifitseerida konkreetse Euroopa elutähtsa infrastruktuuri olulised varad ning samuti olemasolevad turbelahendused nende kaitseks.

Turvalisuse kontaktametnikud

 • ELi riigid tagavad, et iga Euroopa elutähtsa infrastruktuuri kohta oleks määratud turvalisuse kontaktametnik.
 • See ametnik on kontaktpunktiks Euroopa elutähtsa infrastruktuuri omaniku/haldaja ja vastava ELi riigi ametiasutuse vahel.

Aruandlus

 • ELi riigid teostavad Euroopa elutähtsa infrastruktuuri kohta ohuhindamise ühe aasta jooksul pärast elutähtsaks infrastruktuuriks määramist.
 • ELi riigid esitavad iga kahe aasta järel komisjonile üldised andmed riskide, ohtude ja haavatavuse kohta.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. jaanuarist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 12. jaanuariks 2011.

TAUST

 • Riiklikel ametiasutustel lasub lõplik vastutus elutähtsate infrastruktuuride kaitse eest. Elutähtsate infrastruktuuride kahjustada saamisel on siiski ka piiriülesed mõjud. Seetõttu ongi vaja rakendada ELi mõõdet, mis aitaks neid riske juhtida. Euroopa Liidu Nõukogu võttis 2007. aastal vastu järeldused elutähtsate infrastruktuuride kaitse Euroopa programmi kohta. Selle programmi eesmärk on parandada elutähtsate infrastruktuuride kaitset igat liiki ohtude eest.
 • Pärast direktiivi 2008/114/EÜ läbivaatamist esitas komisjon 2013. aastal uue lähenemisviisi elutähtsate infrastruktuuride kaitse Euroopa programmi rakendamisele. Selles seatakse sihiks luua ELis ühised vahendid ja ühine lähenemisviis elutähtsate infrastruktuuride kaitsele ja vastupanuvõimele, võttes paremini arvesse elutähtsate infrastruktuuride, tööstuse ning riiklike osapoolte vahelist sõltuvust.
 • Lisateave:

* PÕHIMÕISTE

Elutähtsad infrastruktuurid –: varad või süsteemid, mis on hädavajalikud eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks. Euroopa elutähtis infrastruktuur on ELi riikides asuv elutähtis infrastruktuur, mille kahjustada saamisel või hävimisel oleks oluline mõju vähemalt kahele ELi riigile (nt elektrijaamad või naftajuhtmed).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/114/EÜ Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (ELT L 345, 23.12.2008, lk 75–82)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses (KOM(2004) 702 (lõplik), 20.10.2004)

Roheline raamat Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri kaitse programmi kohta (KOM(2005) 576 (lõplik), 17.11.2005)

Komisjoni teatis – Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kaitse programmi kohta (KOM(2006) 786 (lõplik), 12.12.2006)

Komisjoni talituste töödokument uue lähenemisviisi kohta elutähtsate infrastruktuuride kaitse Euroopa programmile – Euroopa elutähtsate infrastruktuuride turvalisemaks muutmine (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Viimati muudetud: 14.11.2016

Top