Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Võitlus organiseeritud kuritegevusega: kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Võitlus organiseeritud kuritegevusega: kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

Sellega muudeti kuritegelikku ühendusse kuulumisega seotud süüteod kriminaalkorras karistatavaks.

Eesmärk on ühtlustada Euroopa Liidu (EL) riikide seadusi, mis käsitlevad kõnealuste süütegude muutmist kriminaalkorras karistatavaks ning sätestavad nende puhul kohaldatavad karistused.

Kuriteod

On kahte liiki tegevust, millest vähemalt ühte peavad ELi riigid lugema kuriteoks.

 • 1.

  Aktiivne osalemine ühenduse kuritegelikes toimingutes, olles teadlik selle eesmärgist või kavatsusest panna toime kuritegusid

 • 2.

  Nõusolek kuritegude toimepanemisega, ilma et tarvitseks nende toimepanemisest osa võtta

Karistused

ELi riigid peavad kehtestama karistused, mis on vastavuses eespool nimetatud kuritegudega.

 • Esimese variandi puhul on nõudeks maksimaalse karistusmäärana vähemalt kahe aasta pikkune vangistus.
 • Teise variandi puhul on nõudeks maksimaalse karistusmäärana vähemalt kahe aasta pikkune vangistus või kavandatud tegevusega vastavuses olev maksimaalne vangistus.

Teatavatel asjaoludel võib karistusi vähendada – näiteks kui kuriteo toimepanija loobub kuritegevusest või aitab teha kindlaks või võtta vastutusele teisi teo toimepanijaid.

Raamotsuse kohaselt peavad ELi riigid kehtestama eeskirjad, mis võimaldaksid kõnealuste kuritegude eest vastutusele võtta juriidilist isikut (näiteks äriühingut), kui need on tema nimel toime pannud isik, kes on juriidilise isiku juures juhtival kohal.

Juriidilistele isikutele ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Need peaksid hõlmama trahve, aga võivad hõlmata ka järgmisi meetmeid:

 • riikliku abi saamise õigusest ilmajätmine;
 • ajutine või alaline ettevõtluskeeld ning kuritegude toimepanekuks kasutatud üksuste ajutine või lõplik sulgemine;
 • kohtuliku järelevalve alla võtmine;
 • sundlõpetamine või ettevõtte likvideerimine.

Jurisdiktsioon ja kohtu alla andmise kooskõlastamine

ELi riigi jurisdiktsiooni alla peavad kuuluma kuriteod, mis on pandud toime täielikult või osaliselt ELi riigi territooriumil selle riigi kodaniku poolt või kõnealuse riigi territooriumil registreeritud juriidilise isiku nimel.

Kui kuritegu kuulub mitme riigi jurisdiktsiooni alla, peab viimane tegema näiteks Eurojusti kaudu koostööd, et teha kindlaks menetluse algatav ELi riik ja menetlus tsentraliseerida.

Eriti tuleb arvesse võtta

 • kus kuritegu toime pandi;
 • kuriteo toimepanija rahvust või elukohta;
 • ohvri päritoluriiki ja
 • milliselt territooriumilt kuriteo toimepanija leiti.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsust 2008/841/JSK kohaldatakse alates 11. novembrist 2008.

TAUST

Alates 1990. aastatest on EL võtnud meetmeid, et tõhustada võitlust organiseeritud kuritegevuse vastu.

 • 1997: EL võtab vastu esimese tegevuskava võitluseks organiseeritud kuritegevusega.
 • 1998: EL võtab vastu ühismeetme 98/733/JSK kuritegelikku ühendusse kuulumise kohta.
 • 2000: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peaassamblee võtab vastu riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastase ÜRO konventsiooni, esimese ülemaailmse õigusakti võitluseks rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, mis jõustus aastal 2003.
 • 2002: EL võtab vastu raamotsuse 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (milles määratletakse terroristlik rühmitus ühismeetmes 1998/733/JSK määratletud kuritegeliku ühenduse mõiste kaudu).
 • 2004: Euroopa Komisjoni teatises tunnistatakse vajadust parandada organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks kasutatavaid meetmeid; EL ühineb nõukogu otsuse 2004/579/EÜ abil ÜRO konventsiooniga.
 • 2008: EL võtab vastu raamotsuse 2008/841/JSK, millega tunnistatakse kehtetuks ühismeede 98/733/JSK.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta (ELT L 300, 11.11.2008, lk 42–45)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Riikidevahelise organiseeritud kuritegevuse vastane Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon ja selle protokollid

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta otsus 2004/579/EÜ, mis käsitleb rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 261, 6.8.2004, lk 69)

Viimati muudetud: 19.12.2016

Top