Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) selle teise põlvkonnani (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) selle teise põlvkonnani (SIS II)

2013. aastal asendati Schengeni infosüsteem SIS 1+ selle teise põlvkonnaga (SIS II). SIS II on vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuline infosüsteem. See sisaldab hoiatusteateid teatud liiki isikute ja esemete kohta ja seda loetakse määravaks kõrgetasemelise turvalisuse säilitamisele sisepiirikontrollita alal (Schengeni alal).

ÕIGUSAKT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1104/2008, 24. oktoober 2008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (vt muutmisakt(id)).

Nõukogu otsus 2008/839/JSK, 24. oktoober 1008, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (vt muutmisakt(id)).

Need õigusaktid (sealhulgas muutmisaktid) on praeguseks kaotanud kehtivuse.

KOKKUVÕTE

Schengeni infosüsteem (SIS) loodi algselt valitsustevahelise Schengeni konventsiooni raamistiku alusel. Pärast Amsterdami lepingut integreeriti see Euroopa Liidu (EL) õigusraamistikku. See süsteem sisaldas teavet isikute kohta, kes võisid olla seotud tõsiste kuritegudega või kellel võis puududa õigus ELi siseneda või seal viibida. Lisaks leidus selles hoiatusteateid kadunud isikute, esmajoones laste kohta, ning samuti teavet sõidukite, tulirelvade, pangatähtede ja varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud isikut tõendavate dokumentide kohta.

Kiire tehnilise arengu ning ELi geograafilise laienemise tõttu tekkis vajadus asendada see esimese põlvkonna süsteem uuega.

SÜSTEEMIST SIS 1+ SÜSTEEMI SIS II

Schengeni infosüsteemi (SIS 1+) uuendatud variant võimaldas laiendada Schengeni ala, hõlmates uusi ELi liikmesriike. Süsteemi oli vaja ka täiustada, et asendada algne süsteem ajakohasema süsteemiga, mis pakuks täiendavaid võimalusi.

Muuhulgas võimaldab SIS II kasutada biomeetrilisi andmeid ja uut liiki hoiatusteateid ning siduda erinevaid hoiatusteateid (nt hoiatusteateid isikute ja sõidukite kohta).

Sellise tipptasemel ja kogu maailmas ühe suurima IT-süsteemi arendamine nõudis pikaajalisemaid ettevalmistusi muutuvate õigusalaste, tehniliste ja poliitiliste tingimuste tõttu ning seda oli vaja põhjalikult katsetada, et tagada süsteemi turvalisus ja häireteta töö.

ÜLEMINEK ÜHEST SÜSTEEMIST TEISE

Tehniliselt koosnes üleminek süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II järgmistest etappidest:

  • andmete laadimine konverteri kaudu süsteemist SIS 1+ süsteemi SIS II;
  • siseriiklike rakenduste ümberlülitus süsteemilt SIS 1+ süsteemile SIS II;
  • järelevalveperiood süsteemi usaldusväärsuse tagamiseks, mille jooksul töötavad mõlemad süsteemid paralleelselt ja konverteri kaudu sünkroonitult.

Katsetamisetapp

Enne süsteemi SIS II täies mahus kasutusele võtmist kavandati selle aktiveerimiseelseks perioodiks pikaajaline ettevalmistav katseseeria. Kõige tähtsam igakülgne katsetamine hõlmas süsteemi SIS II kõiki põhikomponente. Selle katsetuse edukas läbimine oli süsteemi SIS II jõustumise tehniline ja õigusalane eeltingimus.

Kõik süsteemis SIS II osalevad ELi liikmesriigid viisid 2013. aastal katsetusetapi edukalt lõpule. See võimaldas 9. aprillil 2013 minna esimese põlvkonna süsteemilt püsivalt üle süsteemile SIS II. Vastutus SIS II kesksüsteemi igapäevase käitamise eest läks 9. mail 2013 üle vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ametile (eu-LISA).

Lisateavet leiate järgmistelt aadressidelt:

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1104/2008

11.11.2008

-

ELT L 299, 8.11.2008, lk 1-8

Otsus 2008/839/JSK

11.11.2008

-

ELT L 299, 8.11.2008, lk 43-49

Määruse (EÜ) nr 1104/2008 muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 541/2010

25.6.2010

-

ELT L 155, 22.6.2010, lk 19-22

Määrus (EL) nr 1273/2012

30.12.2012

-

ELT L 359, 29.12.2012, lk 32-44

Otsuse 2008/839/JSK muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 542/2010

25.6.2010

-

ELT L 155, 22.6.2010, lk 23-26

Määrus (EL) nr 1272/2012

30.12.2012

-

ELT L 359, 29.12.2012, lk 21-31

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1986/2006, 20. detsember 2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) (Euroopa Liidu Teataja L 381, 28.12.2006).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1987/2006, 20. detsember 2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (Euroopa Liidu Teataja L 381, 28.12.2006).

Nõukogu otsus 2007/533/JSK, 12. juuni 2007, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (Euroopa Liidu Teataja L 205, 7.8.2007).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Viimane eduaruanne teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) arendamise kohta. Jaanuar-mai 2013 (COM(2013) 777 final, 2.12.2013 - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 03.10.2014

Top