Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teistes riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine uutes kriminaalmenetlustes

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teistes riikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine uutes kriminaalmenetlustes

Teistes Euroopa Liidu (EL) riikides tehtud süüdimõistvatel kohtuotsustel peaks olema samaväärne toime kui riigi enda kohtutes tehtud süüdimõistvatel kohtuotsustel.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 24. juuli 2008. aasta raamotsus 2008/675/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes.

KOKKUVÕTE

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK?

Käesoleva raamotsusega kehtestatakse kriteeriumid, mille kohaselt ELi riigis isiku vastu alustatud kriminaalmenetluses võetakse arvesse sama isiku suhtes teises ELi riigis muudel asjaoludel tehtud varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid.

PÕHIPUNKTID

Seoses uue kriminaalmenetlusega peavad ELi riigid tagama, et teises ELi riigis tehtud varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid võetakse arvesse samadel tingimustel nagu varasemaid siseriiklikke süüdimõistvaid kohtuotsuseid.

Varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid tuleb võtta arvesse kriminaalmenetluse kohtueelses etapis, kohtumenetluse käigus ning süüdimõistva kohtuotsuse täideviimisel. Neid tuleb piisavalt arvesse võtta eelkõige seoses kohaldatava menetluskorraga, mis hõlmab:

  • eelvangistust;
  • kuriteo määratlemist;
  • karistuse liiki ja raskusastet;
  • kohtuotsuste täitmise korda.

Kui ELi riik võtab varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid arvesse uues kriminaalmenetluses, ei tohi sellel olla sekkuvat, tühistavat ega läbivaatavat toimet varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste suhtes.

Kui kuritegu, mille kohta on algatatud uus menetlus, pandi toime enne varasema süüdimõistva kohtuotsuse tegemist või täielikku täideviimist, võib raamdirektiivi toime olla piiratud. ELi riigid ei pea kohaldama kohtuotsuste tegemisel siseriiklikke eeskirju, mille toimel nende kohaldamine teises riigis tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste suhtes piiraks kohtunikku karistuse määramisel uues menetluses. Sellegipoolest peavad ELi riigid tagama, et selliseid varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid võetakse muudel juhtudel arvesse.

2014. aasta aruandes raamotsuse rakendamise kohta märgiti selle lisandväärtusena Euroopa õigusruumis kriminaalõiguse ja kohtuotsuste suhtes usalduse suurendamist. Otsuse rakendanud ELi riikide vahel täheldati selle täitmisega seoses märkimisväärseid erinevusi. Rakendussätted tunnistati rahuldavaks 13 ELi riigis 22-st.

1. detsembril 2014 teatas Ühendkuningriik komisjonile, et soovib raamotsusega ühineda. Seda kinnitati komisjoni otsusega 2014/858/EL.

TAUST

2012. aastal loodi nõukogu otsusega 2009/316/JSK elektrooniline süsteem ECRIS (Euroopa karistusregistrite infosüsteem), mis võimaldab ELi riikidel süüdimõistvate kohtuotsuste kohta kiiresti ja hõlpsasti teavet vahetada. ECRIS tagab käesoleva raamotsuse rakendamise praktikas.

Lisateavet vt Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) teemast Euroopa Komisjoni veebisaidil.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Nõukogu raamotsus 2008/675/ÜVJP

15.8.2008

15.8.2010

ELT L 220, 15.8.2008, lk 32-34

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, milles käsitletakse 24. juuli 2008. aasta raamotsuse 2008/675/JSK (mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes) rakendamist liikmesriikide poolt (COM(2014) 312 final, 2.6.2014).

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6-9).

Viimati muudetud: 10.06.2015

Top