Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) loodi eesmärgiga tugevdada Euroopa Liidu (EL) riikide innovatsioonivõimet kõrghariduse, teaduse ja innovatsiooni lõimimise ning sünergia ja koostöö edendamise kaudu, järgides kõrgeimaid standardeid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 294/2008, millega asutatakse Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut.

KOKKUVÕTE

Edendades pädevust ja toetudes sel moel loodud strateegilistele võrkudele, soodustab EIT teadmiste kolmnurga - hariduse, teaduse ja innovatsiooni - lõimimist, sünergiat ja koostööd.

Muu hulgas aitab see rahastada teadmis- ja innovaatikakogukondi, kuhu kuuluvad uuenduslikes koostööprojektides osalevad kõrgharidusasutused, ettevõtted, uurimisinstituudid ja muud osapooled.

Peamised eesmärgid

EIT peamised eesmärgid on järgmised:

 • määrata kindlaks oma prioriteetsed valdkonnad;
 • teha tutvustustöödvõimalike partnerorganisatsioonide seas;
 • valida välja ja nimetada teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning tagada nendevaheline koordineerimine;
 • hankida avalikest ja eraallikatest rahalisi vahendeid;
 • edendada partnerorganisatsioonideks olevate kõrgharidusasutuste antud kraadide ja diplomite, mis võivad olla välja antud EIT poolt, tunnustamist ELis;
 • edendada heade tavade levitamist, et kujundada ühine innovatsiooni- ja teadmiste edasiandmise kultuur;
 • saada maailmatasemel kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni pädevusasutuseks;
 • soodustada innovatsiooni valdkonnaülest käsitust;
 • tagada vastastikune täiendavus ja sünergia EIT tegevuse ja ELi muude programmide vahel;
 • luua sidusrühmade foorum.

Juhtimine

EIT loodi 2008. aastal ühenduse sõltumatu asutusena. See asub Budapestis (Ungari). EIT tegevus on kooskõlas piirkondliku, liikmesriikide ja valitsustevahelise tegevusega. EIT on juriidiline isik. Sellel on eristatuut, milles on sätestatud instituudi tegevus ja põhiosaliste, sealhulgas juhatuse, direktori ja siseauditi ülesande täitja kohustused.

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad

EIT toimib innovatsiooniprotsessis teadmis- ja innovaatikakogukondade ehk kõrgharidusasutuste, uurimisinstituutide, äriühingute ja muude sidusrühmade sõltumatute partnerluste kaudu, mis on loodud strateegiliste võrgustike kujul.

Teadmis- ja innovaatikakogukondade peamised ülesanded on:

 • innovatsioonitegevus ja Euroopa lisandväärtusega investeeringud;
 • pöördelised teadusuuringud (kõrgtehnoloogia) olulist majanduslikku või ühiskondlikku huvi pakkuvates valdkondades (nt tooraine ja tervishoid);
 • haridus- ja koolitustegevus magistri- ja doktoriõppe tasandil ning ametikoolitus;
 • teadlikkuse parandamine ja parimate tavade vahetamine.

Teadmis- ja innovaatikakogukondi rahastab EIT ja need valitakse konkursimenetlusega. Neil on oma õigusliku vormi ja koosseisu määramisel suur otsustusvabadus.

Teadmis- ja innovaatikakogukonna tegevus kestab reeglina 7-15 aastat ning seda aega on võimalik pikendada.

Teadmis- ja innovaatikakogukonda peab kuuluma vähemalt kolm partnerorganisatsiooni, mis on kõik üksteisest sõltumatud ning on asutatud vähemalt kolmes erinevas ELi riigis. Vähemalt kahe kolmandiku teadmis- ja innovaatikakogukonnas osalevate partnerorganisatsioonide asukoht peab olema ELi riikides. Igasse teadmis- ja innovaatikakogukonda peab kuuluma vähemalt üks kõrgharidusasutus ja üks eraõiguslik äriühing.

EIT strateegiline innovatsiooniprogramm aastateks 2014-2020

EIT prioriteedid, pikaajaline strateegia, rahastamisvajadused jms nähakse ette seitsmeaastases strateegilises innovatsiooniprogrammis. Strateegiliste innovatsiooniprogrammide alusel võtab EIT vastu kolmeaastase tööprogrammi, mis sisaldab hinnangut vajaduste ja allikate kohta.

EIT eesmärgid ja tulemusnäitajad ajavahemikuks 2014-2020 määratletakse programmis „Horisont 2020” .

Lisateavet leiate EIT veebisaidilt.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 294/2008

29.4.2008

-

ELT L 97, 9.4.2008, lk 1-12

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1292/2013

1.1.2014

-

ELT L 347, 20.12.2013, lk 174-184

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel tehtud 18. juuni 2008. aasta otsus 2008/634/EÜ Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi asukoha kohta (ELT L 206, 2.8.2008).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014-2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1906/2006 (ELT L 347, 20.12.2013).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014-2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta otsus nr 1312/2013/EL Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilise innovatsioonikava kohta: EIT panus innovaatilisemasse Euroopasse (ELT L 347, 20.12.2013).

Viimati muudetud: 25.11.2014

Top