Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolmandate riikide teadlaste riiki lubamine ja elamislubade väljastamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kolmandate riikide teadlaste riiki lubamine ja elamislubade väljastamine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga kehtestatakse erimenetlus ELi sisenemiseks ja selles elamiseks kolmandatest riikidest pärit kodanike jaoks, kes tulevad ELi tegelema enam kui kolm kuud kestva uurimisprojektiga.
 • Menetluses määratakse tunnustatud teadusasutused immigratsioonimenetluse keskseks osalejaks, kuna nende roll kandidaadi ja tema uurimisprojekti temaatilisel hindamisel on väga oluline.

PÕHIPUNKTID

Direktiivi kohaldatakse kolmandate riikide kodanikele, seda välja arvatud juhul, kui ELi või ELi ja ELi riikide ning ühe või enama kolmanda riigi vahel sõlmitud kahepoolse või mitmepoolse lepingu alusel kehtivad soodsamad sätted.

Seda ei kohaldata:

 • varjupaigataotlejatele ega täiendava kaitse taotlejatele ega ajutise kaitse kavade alusel;
 • doktoriõppe õpilastele, kes viivad õpilasena läbi nende doktoritööga seotud uurimustööd, (seda käsitletakse direktiivis 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil);
 • kolmandate riikide kodanikele, kelle väljasaatmine on peatatud faktilistel või seadusest tulenevatel põhjustel;
 • teadlastele, kelle teadusasutus on lähetanud mõnda muusse teadusasutusse mõnes muus ELi riigis.

Teadusasutused

Kõik teadlast võõrustada soovivad teadusasutused peab kõigepealt kiitma heaks ELi riik, kus need asuvad. Nimetatud tunnustus kehtib tavaliselt vähemalt viis aastat. Kõik ELi riigid peavad igal aastal avaldama nimekirja tunnustatud teadusasutustest.

Teadusasutused peavad allkirjastama teadlasega vastuvõtukokkuleppe, mis on seaduslik leping. Selles on sätestatud järgmised nõuded:

 • teadlane võtab enda kohustuseks uurimisprojekt lõpule viia;
 • asutus on nõus teadlast vastu võtma juhul, kui uurijale antakse elamisluba.

Teadlaste riiki lubamine

ELi riigid peavad teadlased riiki lubama juhul, kui:

 • nad esitavad kehtiva passi või samaväärsed reisidokumendid;
 • nad esitavad teadusasutusega allkirjastatud vastuvõtulepingu;
 • nad esitavad teadusasutuse väljastatud finantsvastutuse aruande;
 • neid ei peeta ohtlikuks avalikule korrale, avalikule julgeolekule või rahvatervisele.

ELi riigid peavad väljastama elamisloa üheks aastaks või kauemaks ning pikendama seda igal aastal. Kui uurimisprojekti kavandatav kestus on vähem kui üks aasta, tuleb elamisluba väljastada projekti lõpuni. Teadlase pereliikmetele võib väljastada loa sama pikaks ajaks.

Elamisloa omanikel on õigus kodanikega samaväärsele kohtlemisele järgmise osas:

 • diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide tunnustamine;
 • töötingimused, kaasa arvatud palk ja töölt vabastamine;
 • sotsiaalkindlustus kooskõlas riikliku seadusandlusega;
 • maksusoodustused;
 • ligipääs kaupadele ja teenustele ning üldsusele kättesaadavate kaupade ja teenuste pakkumisele.

Menetlus

Iga ELi riik otsustab, kas elamisloa taotluse esitab teadlane või teadusasutus.

Avaldus tuleb esitada teadlase elukohariigis selle ELi riigi diplomaatilise või konsulaarasutuse kaudu, kus ta soovib uurimistööd läbi viia.

ELi riigid võivad riiklikus seadusandluses taotlejatele ette näha ka võimaluse taotleda elamisluba oma territooriumil.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiviga (EL) 2016/801 asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/71/EÜ alates 24. maist 2018.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 23. novembrist 2005. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 12. oktoobriks 2007.

TAUST

Teadlaste liikuvus on teadmiste saamise ja jagamise keskne osal Kolmandatest riikidest pärit teadlaste ELi sisenemise ja elamislubade väljastamise menetluste lihtsustamine aitab seda saavutada.

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta (ELT L 289, 3.11.2005, lk 15–22)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil (ELT L 375, 23.12.2004, lk 12–18)

Komisjoni 11. märtsi 2005. aasta soovitus teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise juhendi kohta (ELT L 75, 22.3.2005, lk 67–77)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21–57)

Viimati muudetud: 09.08.2016

Top