Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühtekuuluvuspoliitika – dialoog piirkondlike ja kohalike asutustega

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ühtekuuluvuspoliitika – dialoog piirkondlike ja kohalike asutustega

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2003) 811 (lõplik)) – dialoog piirkondlike ja kohalike asutuste ühendustega ELi poliitika kavandamise asjus

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

  • Teatise eesmärk on ametlikustada süstemaatiline dialoog* Euroopa Komisjoni ning kohalike ja piirkondlike asutuste vahel uute ELi poliitikasuundade kavandamisel.
  • See dialoog toetab kohalike ja piirkondlike asutuste tähtsust ja staatust ELis.

PÕHIPUNKTID

Käesolevas teatises

Edasised sammud

  • 2012. aastal allkirjastasid Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon uuendatud koostöölepingu (protokolli), millega edendati Regioonide Komitee kaudu territoriaalset dialoogi kohalike ja piirkondlike asutustega, et neid veelgi rohkem kaasata ELi poliitika kavandamisse.
  • Protokollis tunnistatakse Regioonide Komitee platvormide ja võrgustike eeliseid kohalike ja piirkondlike asutuste juurdepääsupunktina. Need võimaldavad komisjonil vajaduse korral kohalikke ja piirkondlikke asjaolusid mõju hindamisel laiemalt analüüsida.
  • 2015. aastal avaldas komisjon parema õigusloome tegevuskava*. Selles toetatav lähenemisviis põhineb uute ja olemasolevate õigusaktide küsimuses avatud, läbipaistval ja paremal konsulteerimisel eksperdirühmade, REFITi platvormi* ja regulatiivse järelevalvenõukogu kaudu, mis tegeleb mõju hindamise järelevalvega. Regioonide Komitee on nüüd esindatud REFITi platvormil.

TAUST

* PÕHIMÕISTED

Süstemaatiline dialoog: protsess, millega tagatakse kohalike ja piirkondlike asutuste panus kogu poliitikaloomes.

Parem õigusloome: meetmed peavad olema tõenditepõhised ja hästi läbimõeldud ning tagama kodanikele, ettevõtetele ja ühiskonnale käegakatsutava ja jätkusuutliku kasu.

REFITi platvorm: komisjoni algatus, mille eesmärk on muuta ELi õigus lihtsamaks ning vähendada õigusnormidega seotud kulusid, mille tulemuseks on majanduskasvu ja tööhõivet toetavad selged, stabiilsed ja prognoositavad eeskirjad.

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis – dialoog piirkondlike ja kohalike asutuste ühendustega ELi poliitika kavandamise asjus (KOM(2003) 811 (lõplik), 19.12.2003)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 240/2014, millega sätestatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud Euroopa partnerluse käitumisjuhend (ELT L 74, 14.3.2014, lk 1–7)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Parem õigusloome paremate tulemuste saavutamiseks – ELi tegevuskava (COM(2015) 215 final, 19.5.2015)

Viimati muudetud: 25.10.2016

Top