Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopa Investeerimispanga tegevusprioriteedid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopa Investeerimispanga tegevusprioriteedid

 

KOKKUVÕTE

Euroopa Investeerimispank (EIP) kui ELi pank pakub rahastamist ja nõustamist elujõuliste ja jätkusuutlike investeerimisprojektide arendamiseks Euroopas ja ka mujal maailmas. ELi kuuluva 28 riigi omandis olev EIP toetab projekte, mis aitavad kaasa ELi poliitikaeesmärkide täitmisele. Panga edasised prioriteedid on kajastatud selle strateegilises tegevuskavas aastateks 2015–2017.

MIS ON TEGEVUSKAVA (2015–2017) EESMÄRK?

2015. aasta aprillis vastuvõetud tegevuskavas sätestatakse üksikasjalikult, kuidas EIP kavatseb oma ressursse projektide rahastamiseks kõige tõhusamalt kasutada, eraldades muuhulgas toetusi Euroopa investeerimiskava alusel, millele antakse eeldatavasti lisatagatisi ka ELi eelarvest.

PÕHIPUNKTID

Investeeringud ELi konkurentsivõime taastamiseks

EIP-l on jätkuvalt head võimalused toetada investeeringute kasvu, tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, hoida tööhõivet ning täita otsustavat rolli ELi konkurentsivõime taastamisel.

EIP jätkab majanduskeskkonna muutuste aktiivset järgimist, et tõestada oma rolli nn ELi pangana. Seda tõestas eriti 2012. aastal heaks kiidetud kapitali suurendamine kümne miljardi euro võrra, mis võimaldab aastatel 2013–2015 täiendavalt rahastada 180 miljardi euro suuruses summas elujõulisi investeerimisprojekte kogu ELis, keskendudes projektidele, mille eesmärk on tagada jätkusuutlik pikaajaline majanduskasv ja tööhõive. EIP-l on kõik eeldused need eesmärgid täita ja isegi ületada ning ta kavatseb jätkata oma tähtsat rolli katalüsaatorina, mis aitab ületada praegu ELi ees seisvad proovikivid investeeringute ja konkurentsivõime vallas.

EIP kavatseb aastatel 2015–2017 hoida jätkuvalt märkimisväärseid laenumahte, tehes sealhulgas mahuka panuse tsüklilisuse vähendamiseks, et toetada investeerimistegevust ELis.

Väljaspool ELi jätkab EIP kindlakäeliselt ELi poliitika toetamist ning edendab ka edaspidi erasektori juhtimisel toimuvat majanduskasvu, toetades VKEde rahastamisvõimalusi ning hädavajalikke majanduslikke ja sotsiaalseid taristuid, pakkudes toetust ka nõustamise ning tehnilise abi kujul.

Strateegiline partnerlus EIP ja Euroopa Komisjoni vahel

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) kujutab strateegilist partnerlust Euroopa Komisjoni ja EIP vahel, mida rakendatakse EIPst ja Euroopa Investeerimisfondist (EIF) moodustatud EIP grupi kaudu turutõrgete lahendamiseks, aidates vähendada projektidega kaasnevaid riske, et julgustada täiendavaid investeeringuid.

EIP eraldab uuele algatusele viis miljardit eurot, millele lisandub 16 miljardi euro suurune tagatis ELi eelarvest. See võimaldab EFSI-l leida aastatel 2015–2017 juurde täiendavaid investeeringuid vähemalt 315 miljardi euro suuruses summas.

Suure lisandväärtusega laenud

EIP annab laene avaliku sektori asutustele ja eraettevõtjatele. Toetuse saamiseks peab kõnealune projekt aitama edendada ELi eesmärke ning olema majanduslikult, tehniliselt, rahaliselt ja keskkonnaalaselt põhjendatud.

TAUST

1958. aastal Rooma lepinguga asutatud EIP on pikaajaliste laenude andmisega tegelev ELi institutsioon. 1994. aastal asutati Euroopa Investeerimisfond (EIF), mille eesmärk oli toetada suure kasvupotentsiaaliga ja/või uutes tehnoloogiavaldkondades tegutsevaid väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid). EIP on EIFi peamine aktsionär ning ta osaleb selle tegevuses. 2000. aastal loodi Euroopa Investeerimispanga grupp, mis koosneb EIPst ja EIFist. Grupi raames tegeleb EIP keskmiste ja pikaajaliste pangalaenude andmisega, samas kui EIF on spetsialiseerunud riskikapitalile ning VKEdele tagatiste andmisele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Investeerimispanga grupp: töökava (2015–2017), 8.5.2015

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 309

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2015. aasta määrus (EL) 2015/1017, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, Euroopa investeerimisnõustamise keskust ja Euroopa investeerimisprojektide portaali ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013 – Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (ELT L 169, 1.7.2015, lk 1–38)

Viimati muudetud: 15.10.2015

Top