Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

  • Selles sätestatakse peamiselt Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide abikõlblikkuse taseme hindamiseks kasutatava statistiliste territoriaalüksuste liigituse (NUTS) eeskirjad ning antakse NUTSile kindel õiguslik seisund.
  • Samuti on selles eeskirjad liigituse edasiseks muutmiseks. Sellega tagatakse, et andmed on teatava ajavahemiku vältel seotud sama piirkondliku üksusega. See on oluline eriti aegridade puhul.

PÕHIPUNKTID

NUTSi hierarhia

Iga liikmesriigi puhul kasutatakse piirkondlike alajaotuste kolmetasandilist hierarhiat, mille aluseks on rahvaarvu alam- ja ülempiir, nagu on esitatud allpool.

  • NUTS 1: olulisemad sotsiaalmajanduslikud piirkonnad, nt Saksamaa liidumaad, Belgia piirkonnad, Poola piirkonnad, Rumeenia makrorajoonid;
  • NUTS 2: põhilised regionaalpoliitika rakendamise piirkonnad, nt Belgia provintsid, Taani piirkonnad, Tšehhi piirkonnad (oblastid);
  • NUTS 3: väikesed piirkonnad erimääratlusteks, nt Bulgaaria provintsid (oblastid), Itaalia provintsid.

Kolmas tasand on teise tasandi alajaotus, teine tasand on esimese tasandi alajaotus ja esimene tasand on riikide alajaotus. NUTS ei hõlma kohalikku (omavalitsuse) tasandit. Kui ELi liikmesriigi rahvaarv jääb NUTSi teatava tasandi alammäärast allapoole, on kogu liikmesriik NUTSi kohane selle tasandi territoriaalüksus.

Liigitusalused

NUTSi puhul tuleb arvesse võtta ELi riikide olemasolevaid haldusüksusi. Olemasolevale haldustasandile vastav NUTSi tasand määratakse kindlaks haldusüksuste keskmise rahvaarvu alusel järgmiselt.

Tasand

Rahvaarvu alampiir

Rahvaarvu ülempiir

NUTS 1

3 miljonit

7 miljonit

NUTS 2

800 000

3 miljonit

NUTS 3

150 000

800 000

Kui mõnel tasandil puudub ELi riigis piisava suurusega haldustasand, saadakse selle tasandi andmed piisava arvu väiksemate ümbruskonna haldusüksuste koondamise teel. Saadud ühendatud üksused moodustavad mittehaldusliku tasandi, mille puhul iga mittehalduslik üksus peab järgima eespool toodud rahvaarvu piirmäärasid.

Praeguse NUTSi kohaselt, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2015, on NUTSi 1. tasandi piirkondi 98, 2. tasandi piirkondi 276 ja 3. tasandi piirkondi 1342. Määrusega (EL) nr 1319/2013 nähakse ette NUTSi 1., 2. ja 3. tasandi jaotus, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2015.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 11. juulist 2003.

TAUST

  • Peamiselt seoses ELi struktuurifondidega abikõlblikkuse taseme hindamiseks objektiivsete kvalitatiivsete kriteeriumide alusel on ELi alates 1970. aastatest arendanud süsteemi NUTS (statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuur), mis puudutab liidu territooriumi geograafilist jaotust piirkondliku statistika tegemiseks.
  • ELis on igal liikmesriigil oma haldussüsteem ja -struktuur, mille tsentraliseerituse tase on liikmesriigiti erinev. Suured erinevused on seotud ka rahvastiku, pindala ja arengutasemega. NUTSi arendamisel on Eurostat silmas pidanud just seda asjaolude erinevust.
  • Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1–41)

Määruse (EÜ) nr 1059/2003 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 8. jaanuari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 11/2008, millega rakendatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 5, 9.1.2008, lk 13-14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 12–29)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 04.11.2016

Top