Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Taimi kahjustavate organismide tõrje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Taimi kahjustavate organismide tõrje

KOKKUVÕTE:

nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ ELi taimetervise kaitsemeetmete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiivi eesmärk on kaitsta taimi kahjulike organismide* (kahjurid ja haigused) ELi sissetoomise ja seal levimise vastu, kui nad on sinna sisenenud.

PÕHIPUNKTID

Iga ELi riik peab moodustama ühe taimetervise eest vastutava asutuse ning keelama kahjulikuks peetavate organismide ja taimede sissetoomise.

Käesolev õigusakt hõlmab elusaid taimi ja seemneid, esmajoones puu- ja köögivilju, sibulaid, lõikelilli, oksi, langetatud puid ja taimede kudesid.

Taimede tootjad peavad olema kantud ametlikku registrisse.

Teatavad ELis kasvatatavad taimed ja taimsed saadused peavad vähemalt kord aastas läbima taimetervise kontrolli ettevõtja valduses oleval territooriumil.

Rahuldavate kontrollitulemuste puhul antakse kõnealustele taimedele välja fütosanitaarsertifikaat. Nende puhul kasutatakse heakskiidetud tähist (taimepassi). See on nõutav teise ELi riiki veetavate taimede puhul.

Taimed, mis ei vasta sertifikaadi tingimustele, töödeldakse, viiakse aladele, millele need ei kujuta lisaohtu, saadetakse tööstusliku töötlemise kohtadesse või hävitatakse.

Riiklikud ametiasutused peavad korraldama taimede juhuslikke kontrolle nende kasvatamise, ladustamise, vedamise või müüki panemise kohtades.

Riiklikud ametiasutused peavad kontrollima konkreetseid kolmandatest riikidest toodavaid taimi. Kontrollid hõlmavad nende pakendeid ja veokeid, millega neid veetakse.

Sissetoodavatel taimedel peab olema taimepass, mis on välja antud kuni 14 päeva enne nende väljavedamist. Samuti kohaldatakse nende suhtes identiteedi ja taimetervise kontrolle.

Kui sissetoodud taimed ei vasta nõutavatele tingimustele, võidakse neid töödelda, panna karantiini, hävitada või nakatunud toode eemaldada.

ELi riigid peavad igast kahjuliku organismi leiust teatama teistele ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile ning võtma nende hävitamiseks asjakohaseid meetmeid.

Komisjon esitas 2013. aasta mais ettepaneku võtta vastu uus ELi taimetervise määrus.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 30. juulil 2000. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 20. jaanuariks 2002.

TAUST

Taimetervis ja bioohutus

PÕHIMÕISTED

* Kahjulikud organismid – taime- või loomariiki kuuluvad kahjurid, nagu putukad, lestad, bakterid, seened, viirused ja parasiidid.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1–112)

Direktiivi 2000/29/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 29.11.2015

Top