Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vesiviljelusloomad ja -tooted – tervishoiunõuded

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vesiviljelusloomad ja -tooted – tervishoiunõuded

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2006/88/EÜ – vesiviljelusloomade ja -toodete tervishoiunõuded ning veeloomadel esinevate taudide ennetamine ja tõrje

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga sätestatakse
  • loomatervishoiunõuded vesiviljelusloomade (farmikalade ja karploomade) müügi, impordi ja transiidi puhul;
  • minimaalsed meetmed taudide ennetamiseks ja üldise teadlikkuse parandamiseks;
  • minimaalsed meetmed taudikahtluse või kinnitust leidnud puhangu korral.

PÕHIPUNKTID

 • ELi riikide pädevad asutused peavad tagama, et igal kalakasvandusel on luba.
 • Loa saamiseks peavad kalakasvandused
  • pidama arvestust kõigi kalade ja karploomade liikumise üle kasvandusse ja sellest välja;
  • järgima kõrgel tasemel hügieeninõudeid;
  • kohaldama riskipõhist loomatervishoiuseire kava, et tuvastada taude ja suurenenud suremust.
 • Pädevad asutused peavad ajakohastatud ja üldsusele kättesaadavat loa saanud kalakasvanduste registrit.
 • Õigusaktis on välja toodud taudide ja neile vastuvõtlike liikide nimekiri.
 • Vesiviljelusloomade transportimise ajal kohaldatakse tauditõrjemeetmeid.
 • Farmikalad ja karploomad peavad olema terved. Müügiks pakkumisel tuleb esitada loomatervisesertifikaat.
 • Imporditavad kalad ja karploomad peavad vastama ELi loomatervisenõuetele. EL võib otsustada inspekteerida kasvandusi, kust need pärinevad.
 • Kalakasvanduste omanikud ja veterinaararstid peavad kohe teatama asjaomasele pädevale asutusele mis tahes suurenenud suremusest või taudikahtlustest.
 • Riiklikud pädevad asutused peavad 24 tunni jooksul teatama teistele ELi riikidele ja Euroopa Komisjonile ning samuti Norrale, Islandile, Šveitsile ja Liechtensteinile kinnitust leidnud taudi esinemisest.
 • Taudikahtluse korral kohaldatakse tõrjemeetmeid, nagu laborikatsete tegemine ja kasvanduse karantiini panemine.
 • Kui taud leiab kinnitust, siis peavad pädevad asutused
  • tunnistama kasvanduse ametlikult nakatunuks;
  • looma isoleeritud ala, sealhulgas ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni;
  • keelama kalade ja karploomade asustamise ja vedamise.
 • ELi riigid peavad taudivaba staatuse saamiseks täitma konkreetseid nõudeid.
 • Komisjoni eksperdid võivad riigiametnike saatel teha kohapealseid inspekteerimisi.
 • Riiklikud pädevad asutused võivad soovi korral kohaldada rangemaid meetmeid.
 • Käesolevat õigusakti ei kohaldata järgmist liiki kaladele ega karploomadele:
  • kui neid kasvatatakse dekoratiivsetel eesmärkidel;
  • kui nad on püütud loodusest;
  • kui nad on püütud kalajahu, kalasööda, kalaõli ja teiste sarnaste toodete tootmiseks.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 14. detsembril 2006. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 1. maiks 2008.

TAUST

Vt Vesiviljelus (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiiv 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56)

Direktiivi 2006/88/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 30. aprilli 2008. aasta otsus 2008/392/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses Interneti-põhise teabeleheküljega, mis teeb vesiviljelustootmisettevõtteid ja loa saanud töötlemisettevõtteid käsitleva teabe kättesaadavaks elektrooniliste vahendite kaudu (ELT L 138, 28.5.2008, lk 12–20)

Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsus 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (ELT L 98, 20.4.2010, lk 7–11). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 23.05.2016

Top