Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veiste somatotropiin – ELi turustamis- ja kasutuseeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veiste somatotropiin – ELi turustamis- ja kasutuseeskirjad

 

KOKKUVÕTE:

nõukogu otsus 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste somatotropiini turuleviimist ja manustamist

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

  • Sellega püütakse reguleerida piimatootmise tõstmiseks kasutatava veiste kasvuhormooni veiste somatotropiini turustamist ja kasutamist Euroopa Liidus (EL).

PÕHIPUNKTID

  • Otsusega keelatakse veiste somatotropiini ELi turule viimine, et seda mis tahes viisil lüpsilehmade ravimise eesmärgil turustada ja kasutada.
  • Veiste somatotropiini tootmine ja importeksportida ELi piires eesmärgigaeksportida seda kolmandatesse riikidesse on jätkuvalt lubatud.
  • Ettevõtted, mis toodavad somatotropiini või millel on lubatud seda turustada, peavad pidama registrit, kus on ajalises järjestuses toodud toodetud või ostetud kogused ning muul kui turuleviimise eesmärgil müüdud või kasutatud kogused, ning isikute nimed, kellele sellised kogused müüdi või kellelt need osteti.

TAUST

  • Vastavalt direktiivile 2001/82/EÜ ei tohi loomale manustada ühtki ainet, välja arvatud ained, mida antakse meditsiinilisel või profülaktilisel otstarbel, kui loomade heaolu kohta tehtud teadusuuringute või varasemate kogemuste põhjal ei saa öelda, et aine ei mõju looma tervisele või heaolule negatiivselt.
  • Somatotropiini toodetakse ainult piimatootmise parandamiseks ning ELi loomade tervishoiu ja heaolu teaduskomitee (mille vahetas välja määrusega (EÜ) nr 178/2002 asutatud Euroopa Toiduohutusamet), kinnitas 1999. aasta märtsis, et nimetatud hormoon suurendab infektsioonide ohtu, võib negatiivselt mõjutada poegimist ja põhjustada kariloomadel raskeid kõrvalnähtusid.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 17. detsembri 1999. aasta otsus 1999/879/EÜ, mis käsitleb veiste somatotropiini turuleviimist ja manustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 90/218/EMÜ (EÜT L 331, 23.12.1999, lk 71–72)

Viimati muudetud: 11.08.2016

Top