Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Toidu ja sööda nõuetekohase kontrollimise tagamine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Toidu ja sööda nõuetekohase kontrollimise tagamine

Sööt ja toit peaksid olema ohutud ja tervislikud. Euroopa Liidu (EL) kõrgete nõudmiste järgimise tagamiseks toimuvad erinevate õigusnõuete täieliku kohaldamise ametlikud kontrollid.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks

KOKKUVÕTE

Sööt ja toit peaksid olema ohutud ja tervislikud. Euroopa Liidu (EL) kõrgete nõudmiste järgimise tagamiseks toimuvad erinevate õigusnõuete täieliku kohaldamise ametlikud kontrollid.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Käesoleva määrusega kõrvaldatakse lüngad olemasolevates õigusaktides, korraldades ametlikud kontrollid ümber nii, need oleksid integreeritud kõigis tootmise etappides ja kõigis valdkondades. Selles sätestatakse nii riiklike kui ka ELi inspektorite kohustused. Määruse eesmärgiks on inimestele ja loomadele suunatud ohtude vältimine, kõrvaldamine või vähendamine vastuvõetava tasemeni ning õiglaste tavade tagamine sööda- ja toidukaubanduses ning tarbijate huvide kaitsmine.

PÕHIPUNKTID

 • Liikmesriigid tagavad ametlike kontrollide korrapärase tegemise ette hoiatamata, võttes arvesse kindlakstehtud riske, ettevõtja varasemat tegevust seoses õigusnormide ja eeskirjade täitmisega ning mis tahes teavet, mis võib viidata nõuete rikkumisele.
 • Ametlikke kontrolle tehakse tootmise, töötlemise ja turustamise mis tahes etapis.
 • ELi riikide valitsused nimetavad kontrollide tõhususe ja erapooletuse eest vastutavad pädevad asutused.
 • ELi riikide valitsused peavad tagama piisavad vahendid, et tagada vajalike töötajate ja muude vajalike vahendite ja seadmete olemasolu.
 • Hädaolukorras kasutamiseks peavad olema kehtestatud riiklikud situatsioonplaanid, milles sätestatakse meetmed viivitamata rakendamiseks, kui selgub, et sööt või toit kujutab inimestele või loomadele tõsist ohtu.
 • Mitmeaastased riiklikud kontrollikavad sisaldavad üldist teavet kehtestatud kontrollisüsteemide struktuuri ja ülesehituse kohta. Nende kohta esitatakse komisjonile igal aastal aruandeid.
 • Üldsusel peab olema juurdepääs teabele tehtud kontrollide kohta, välja arvatud ametisaladuse alla kuuluv teave (nt konfidentsiaalsed materjalid ja isikuandmed).
 • Määratakse konkreetsed laboratooriumid, mis võivad teostada ametlike kontrollide käigus võetud proovide analüüsi.
 • Kontrolle tehakse ka seoses ELi imporditava sööda ja toiduga.
 • Komisjon teeb ELi riikides üldisi ja eriauditeid, et kontrollida ametlike kontrollide toimumist vastavalt mitmeaastastele riiklikele kontrollikavadele.
 • Määrusega (EL) nr 652/2014 nähakse ette vahendid ELi eelarvest riiklike asutuste, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide kantud kulude katmiseks. Aastateks 2014-2020 on selleks ette nähtud 1 891 936 000 eurot.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

20. maist 2004.

Lisateavet leiate ametlike kontrollide ja jõustamise teemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 882/2004

20.5.2004

-

ELT 191, 28.5.2004, lk 1-52

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1029/2008

10.11.2008

-

ELT L 278, 21.10.2008, lk 6

Määrus (EÜ) nr 596/2009

7.8.2009

-

ELT L 188, 18.7.2009, lk 14-92

Määrus (EÜ) nr 1162/2009

4.12.2009

-

ELT L 314, 1.12.2009, lk 10-12

Määrus (EL) nr 87/2011

23.2.2011

-

ELT L 29, 3.2.2011, lk 1-4

Määrus (EL) nr 208/2011

23.3.2011

-

ELT L 58, 3.3.2011, lk 29-35

Määrus (EL) nr 563/2012

1.7.2012

-

ELT L 168, 28.6.2012, lk 24-25

Määrus (EL) nr 702/2013

27.7.2013

-

ELT L 199, 24.7.2013, lk 3-4

Määrus (EL) nr 652/2014

30.6.2014

-

ELT L 189, 27.6.2014, lk 1-32

Määruse (EÜ) nr 882/2004 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 19.06.2015

Top