Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused – loomatervishoiu eeskirjad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inimtoiduks ettenähtud loomsed saadused – loomatervishoiu eeskirjad

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/99/EÜ – loomatervishoiu eeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmise, töötlemise, turustamise ja sissetoomise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

 • Direktiiviga sätestatakse loomatervishoiu üldeeskirjad inimtoiduks ettenähtud saadustele.
 • Need hõlmavad kõiki ELis läbi viidud tootmise, töötlemise ja turustamise etappe ning importi kolmandatest riikidest.

PÕHIPUNKTID

 • Riiklikud ametiasutused peavad tagama, et ükski toiduahelas osalev käitleja ei põhjustaks loomadele edasikanduvate haiguste levikut.
 • Saadused peavad tulema loomadelt, kelle suhtes ei ole kohaldatud territoriaalseid loomatervishoiuga seotud piiranguid.
 • Liha ja lihatoodete turustamine on keelatud ruumidest, kus tapmiseprotsessi ajal leidus nakatunud või nakkuskahtlusega loomi.
 • Söödavatel toodetel peab olema veterinaarsertifikaat.
 • Riiklikud ametiasutused viivad läbi ametlikke loomatervise kontrolle. Üldjuhul kontrollidest ette ei teatata.
 • Euroopa Komisjoni eksperdid võivad koostöös riiklike ametiasutustega teha kohapealseid kontrolle ja auditeid. Ekspertidel on kontrollide läbiviimise õigus ka kolmandates riikides.
 • Kui tuvastatakse tõsine oht, peavad riiklikud ametiasutused võtma kõik vajalikud meetmed loomade tervise kaitseks.
 • Imporditavad saadused
  • peavad vastama ELi loomatervishoiu eeskirjadele;
  • võivad pärineda ainult riikidest, mille puhul on tõendatud neile eeskirjadele vastamine;
  • peavad olema varustatud veterinaarsertifikaadiga.

Kehtetuks tunnistamine

Direktiiv 2002/99/EÜ tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrusega (EL) 2016/429 alates 2. aprillist 2021.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. veebruarist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 31. detsembriks 2004.

TAUST

EL on võtnud erimeetmed järgmiste loomahaiguste suhtes:

Lisateavet vt teemast „Muud loomsed saadused” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad (EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11–20)

Direktiivi 2002/99/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 24.05.2016

Top