Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Loomset päritolu toiduainete ametlik kontrollimine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Loomset päritolu toiduainete ametlik kontrollimine

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 854/2004 inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametliku kontrollimise kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud toidu ametlikuks kontrollimiseks.

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse kõikidele ELi riikidele järgmised nõuded:

  • riiklikud ametiasutused peavad heaks kiitma ruumid, mis on kooskõlas ELi toiduhügieeni eeskirjadega, ja andma igale neist koodi toodetud saaduste liigi tähistamiseks;
  • toiduettevõtted peavad pakkuma igakülgset abi inspektoritele, kes viivad kontrolle läbi, sealhulgas võimaldama juurdepääsu kõikidele nõutud hoonetele, dokumentidele ja andmetele;
  • heade hügieenitavade auditeerimised peavad hõlmama valdkondi, nagu ruumide ja seadmete projekteerimine ja hooldus, kahjuritõrje, temperatuuri kontrollimine ning hügieenialane koolitus;
  • pädev asutus peab läbi viima spetsiaalsel ohuanalüüsil ja kriitilistel kontrollpunktidel põhinevad menetlused, et kontrollida, kas toidukäitlejad kohaldavad ELi eeskirju mikrobioloogiliste kriteeriumide ning jääkide, saasteainete ja keelatud ainete kohta;
  • inspektorid kontrollivad, kas personal kohaldab asjaomaseid eeskirju tootmisprotsessi kõikidel etappidel. Nad võivad uurida ettevõtte andmeid, võtta laboratoorseks analüüsiks proove ja hinnata kõiki esineda võivaid riske.

Määrus hõlmab erinevat liiki toiduaineid.

  • Värske liha: riiklik veterinaararst peab läbi viima erikontrollid nii enne kui ka pärast loomade tapmist tapamajades, ulukiliha töötlemisettevõtetes ja tehastes, kus liha lõigatakse ning valmistatakse müügiks ette.
  • Elusad kahepoolmelised karploomad: riiklikud asutused klassifitseerivad karploomade, nagu austrid, ranna- ja merekarbid, püügialad vastavalt vee puhtusele. Klassifitseerimine määrab kindlaks, kas karploomi tohib müüa inimtoiduks otse või üksnes pärast puhastuskeskuses töötlemist.
  • Kalatooted: regulaarselt kontrollitakse kalalaevade ja -turgude (oksjoni- ja hulgiturud) hügieenitingimusi, kalade hoiustamise ja transporditingimusi ning samuti ka kalu kohe pärast lossimist ja enne esimest müüki.
  • Töötlemata piim (st toorpiim) ja piimatooted: kontrollitakse, et toorpiimale esitatavad nõuded oleksid täidetud ning loomade heaolu ja veterinaarravimite kasutamise eeskirjadest on kinni peetud.
  • Toiduaineid võib ELi riikidesse importida ainult riikidest ja hooneteset, mille puhul on kinnitust leidnud ELi standarditele vastamine.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 20. maist 2004.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004, lk 206–320)

Määruse (EÜ) nr 854/2004 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Viimati muudetud: 04.02.2016

Top